Marianne’s Body Politics in Angela Carter’s Heroes and Villains
(Angela Carter’ın Heroes and Villains Adlı Eserinde Marianne’nin Beden Politikası )

Yazar : Çelik Ekmekçi    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106-Ek
Sayfa : 267-284
1533    922


Özet
Beden politikası, toplumların beklentilerine göre tabii olarak düzenlenmesi beklenen kadın bedeni üzerindeki ataerkil dikte ve kaideleri benimseten bir mekanizma olarak görülmektedir. Tarih boyunca, kadın bedeni bir araç olarak görülmüş olup beden politikasının kuramsal dayanağı, kadın bedeninin ataerkil ideoloji tarafından düzenlenmesine dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Ataerkil ideolojiye göre, kadınların bedenleri, değeri olmayan değersiz, ikincil bir zemin olarak görülmektedir. Fakat feminizm, kadınların bedenlerini edebi açıdan inceler ve kavramsallaştırır ayrıca kadınları inceleyerek çeşitli kadın kimliklerini yeniden yaratır ve alternatifler üretir. Bu bağlamda, Angela Carter’ın eserlerinde özellikle de Heroes and Villains’de kadın bedeni politikasının tarihsel ve varsayımsal açıklaması üzerine farklı bir tutum vardır. Carter’ın birçok kadın kahramanları erkek bedenlerini provoke edip onları suistimal eder böylece bu kadın karakterler, erkek bedenlerinin suistimal edilmiş ve çarpıtılmış hallerini yansıtırlar. Bu çalışma, Carter’ın kuramsal ve kritik düşüncelerine ilaveten, Carter’ın Heroes and Villains adlı eserindeki ana karakter Marianne’in ataerkil düşüncenin beden politikası üzerindeki görüşlerinin tam zıttı olan tutumunu incelemektedir. Ayrıca, ana karakterin, ataerkil kaideleri, bedenini güç elde etmede bir araç olarak kullanarak reddetmesi ve kendi beden politikasını, erkek egemen dünyada adeta hayatta kalmak adına kullanması, bu eserde incelenmektedir. Böylece, Heroes and Villains’de kadın bedeni, kadınlığın bir gücü olarak görülmekte olup ataerkilliğe karşı bir silah olarak kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
beden politikası, kadın bedeni, Angela Carter, Heroes and Villains, Marianne.

Abstract
Body politics is seen as a mechanism that imposes male-dominated dictations and norms upon the female body which is thus expected to be regulated according to the expectations of societies. Throughout history, the female body has been seen as a commodity and the theoretical premise of body politics is created based on how female body is categorised by patriarchy. According to patriarchal ideology, women’s bodies are considered to be meaningless and secondary substrata whose values are ignored. However, feminism scrutinises women’s bodies from a literary viewpoint and it conceptualises and also offers alternatives for recreating various women’s identities by analysing the females. In this respect, there is a different attitude toward the historical and hypothetical explications of female body politics in Angela Carter’s works, and especially in Heroes and Villains. Most of Carter’s female heroines abuse and provoke male bodies, so these female characters reflect abused and distorted forms of male bodies. In addition to the expression of theoretical and critical views of Carter, this paper analyses Carter’s Heroes and Villains in terms of the protagonist’s (Marianne) conduct which is in contrast with the patriarchal view on body politics. Also, the protagonist’s rejection of patriarchal norms by using her body as an apparatus for claiming power, and her body politics for ‘survival’ in the male-oriented world is examined. Therefore, in Heroes and Villains, the female body, regarded as the power of femininity, is used as a weapon against patriarchy.

Keywords
body politics, the female body, Angela Carter, Heroes and Villains, Marianne.