Bâbur’un Hatıratında Geçen ‘Askerlikli İlgili’ Bazı Nesne Adları
(Some Object Names Related To The Military Service In Bâbur’s Memoris )

Yazar : Ersin Teres   - Hamza Yalçınkaya  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 84
Sayfa : 233-239
5422    1684


Özet
Klasik Çağatayca döneminde eser vermiş en önemli şahsiyetlerinden olan Gazi Zahîrü’d-dîn Muhammed Bâbur’un en tanınmış eseri Bâbur-nâme ismiyle de bilinen Vekâyi’dir. Vekâyi’nâme-i Pâdişâhî ve Bâburiyye, Vâkıât-ı Bâburî, Vâkıanâme, Tüzük-i Bâburî gibi adlarla da kaydedilen bu eser pek çok tarihi olaya ışık tutması, coğrafyadan botaniğe, zoolojiden edebiyata kadar pek çok alanla ilgili bilgiler içermesi bakımından son derece önemlidir. Vekâyi içerisinde askerlikle ilgili pek çok terim, kavram ve nesne adları da geçmektedir. İşte bu makalede Gazi Zahîrü’d-dîn Muhammed Bâbur’un hatıratında geçen askerlikle ilgili bazı nesneler üzerinde durulacaktır. Savaşta taarruz, koruma ve barınma amaçlı kullanılan bu nesne adlarının tarihî ve çağdaş Türk dillerindeki durumlarının incelemesi yapılarak kelimelerin Vekâyi’de geçtiği örnek metinlere yer verilecek ve bahse konu nesne adları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Bâbur’un Hatıratı, Çağatay Türkçesi, Savaş Araç ve Gereçleri.

Abstract
Gazi Zahîrü’d-dîn Muhammed Bâbur is the most important personage who wrote in the classical Chagatai period. His famous work Bâbur-nâme is well known Vekâyi. The name of the work has written with the names Vekâyi’nâme-i Pâdişâhî and Bâburiyye, Vâkıât-ı Bâburî, Vâkıanâme, Tüzük-i Bâburî such as this work has shed light on many historical events. And this work geography to botanic, zoology gets too much to literature, it is extremely important to include the relevant information. In this work many terms related to military service, pass the concepts and object names. Here Gazi Zahîrü’d-din Muhammad Babur’s life in this article will focus on some of the objects related to the military service. Offensive in the war, protection and shelter used for this object names, making analysis of the status of historical and modern Turkish language, examples of words in the Vekâyi be given in the text and the said object names will be examined.

Keywords
Bâbur’s Memoir, Chagatai Turkish, War Equipments and Supplies.