• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Bâbur’un Hatıratında Geçen ‘Askerlikli İlgili’ Bazı Nesne Adları
(Some Object Names Related To The Military Service In Bâbur’s Memoris )

Yazar : Ersin Teres  Hamza Yalçınkaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 84
Sayfa : 233-239
4584    956


Özet
Klasik Çağatayca döneminde eser vermiş en önemli şahsiyetlerinden olan Gazi Zahîrü’d-dîn Muhammed Bâbur’un en tanınmış eseri Bâbur-nâme ismiyle de bilinen Vekâyi’dir. Vekâyi’nâme-i Pâdişâhî ve Bâburiyye, Vâkıât-ı Bâburî, Vâkıanâme, Tüzük-i Bâburî gibi adlarla da kaydedilen bu eser pek çok tarihi olaya ışık tutması, coğrafyadan botaniğe, zoolojiden edebiyata kadar pek çok alanla ilgili bilgiler içermesi bakımından son derece önemlidir. Vekâyi içerisinde askerlikle ilgili pek çok terim, kavram ve nesne adları da geçmektedir. İşte bu makalede Gazi Zahîrü’d-dîn Muhammed Bâbur’un hatıratında geçen askerlikle ilgili bazı nesneler üzerinde durulacaktır. Savaşta taarruz, koruma ve barınma amaçlı kullanılan bu nesne adlarının tarihî ve çağdaş Türk dillerindeki durumlarının incelemesi yapılarak kelimelerin Vekâyi’de geçtiği örnek metinlere yer verilecek ve bahse konu nesne adları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Bâbur’un Hatıratı, Çağatay Türkçesi, Savaş Araç ve Gereçleri.

Abstract
Gazi Zahîrü’d-dîn Muhammed Bâbur is the most important personage who wrote in the classical Chagatai period. His famous work Bâbur-nâme is well known Vekâyi. The name of the work has written with the names Vekâyi’nâme-i Pâdişâhî and Bâburiyye, Vâkıât-ı Bâburî, Vâkıanâme, Tüzük-i Bâburî such as this work has shed light on many historical events. And this work geography to botanic, zoology gets too much to literature, it is extremely important to include the relevant information. In this work many terms related to military service, pass the concepts and object names. Here Gazi Zahîrü’d-din Muhammad Babur’s life in this article will focus on some of the objects related to the military service. Offensive in the war, protection and shelter used for this object names, making analysis of the status of historical and modern Turkish language, examples of words in the Vekâyi be given in the text and the said object names will be examined.

Keywords
Bâbur’s Memoir, Chagatai Turkish, War Equipments and Supplies.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr