• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Cafer Ramzi Ismailzadeh’in Şiir Yaratıcılığı
(Jafar Ramzi Ismailzadeh’s Poetry )

Yazar : Günel Seferova    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 107
Sayfa : 943-954
    


Özet
Edebiyat eleştirmeni, bilim adamı, çevirmen, şair Cafer Balamin'in oğlu İsmailzade'nin yaratıcılığının Azerbaycan edebiyatında özel bir yeri vardır. Doksan yıldan fazla bir sürede kaotik bir yaşam biçiminden geçen Cafer İsmailzade'nin yaşam tarzını ve yaratıcılığını keşfetmek, aslında 1920-1990'larda Azerbaycan'ın sosyo-politik ve edebi ortamının birçok yönünü aydınlatmak anlamına geliyor. Cafer Ramzi İsmailzade, kariyerine genç yaşta başlasa da, 1935'ten beri (30 yaşından itibaren) 22 yıldan fazla hapis ve sürgünde geçirdiği için 1960'lara kadar onun yaratıcılığı hakkında daha fazla şey öğrenmek zordur. O, gençliğinde “Sufi” takma isim ile şiirler yazdı. Ama onları yayımlamamışdır. Onun ilk şiiri 1954 yılında "Jafar Ramzi" imzasıyla yayınlandı. Cafer Ramzi'nin hayatı gibi yaratıcılığı da zengin ve çeşitlidir. Jafar Ramzi 12 kitabın yazarıdır. Bu kitapların biri monografi ("Yeğma Cendeği`nin şiiri". Bakü: "Bilim" yayıncılık, 1976), ikisi tezkire ("Söylenen söz yadigardır". Bakü: "Yazar", 1981; "Söylenen söz yadigardır". Bakü: "Yazar", 1987); dördü şiir kitabı ("Şiirler". Bakü: Azerneşr, 1974; "Günleri sayıyorum". Bakü: "Yazar", 1982; "Yürekten sesler". Bakü: "Yazar", 1986; "Geciken arzular". Bakü: "Yazar", 1990); ikisi sözlük ("Azerbaycan klasik edebiyatında kullanılan arap ve fars sözleri sözlüğü" (A.M.Babayev ile ortak). Bakü: "Maarif", 1966; "Azerbaycan klasik edebiyatında kullanılan arap ve fars sözleri sözlüğü" (A.M.babayevl? ortak). Bakü: "Maarif", 1981); dördü ise çeşitli halkların mizah ve fıkraları toplanmış kitaplardır ("Yabancı mizah". Bakü: Azerneşr, 1964; "Cennetin narları". Bakü: Azerneşr, 1966; "Gelin birlikte gülelim". Bakü: Azerneşr, 1970; "Dünya halklarının mizahi" (A.C?f?rova ile ortak). Bakü: Azerneşr, 1976). Araştırmada Jafar Ramzi İsmayilzadeh'in lirik şiirleri yer aldı. Şiirler genel olarak incelendi ve çeşitli şiirlerden örnekler verildi. J. Ramzi'nin şiirine baktığımızda lirik bir şair olarak şiirleriyle zamanın nabzını tutabildiği ve zamanla yankılanan eserler yazdığı sonucuna vardık. Şair, şiirlerini hem halk şiiri üslubunda hem de klasik üslupta yazarak, bir şair olarak entelektüel-medeni konumunu ortaya koymuş ve ilahi kelime aracılığıyla hayatın birçok gerçekliğini ortaya çıkarmayı başarmıştır.

Anahtar Kelimeler
şair, şiir, aşk, anne, vatan, dörtlük,Jafar Ramzi Ismailzadeh

Abstract
The creativity of literary critic, scientist, translator, poet Jafar Ismailzade the son of Balaamin, has a special place in Azerbaijani literature. Exploring the lifestyle and creativity of Jafar Ismailzadeh, who has lived for more than ninety years crossing an intimate way of life , actually means illuminating many aspects of Azerbaijan's socio-political and literary environment in the 1920-1990s. Although literary critic, scientist Jafar Ramzi Ismailzadeh began his career at a young age, since 1935 (from the age of 30) as he has spent more than 22 years in prison and exile, until the 1960s it is difficult to learn more about his creativity. He wrote poems under the pseudonym of “Sufi” in his youth. But he didn’t publish them. His first poem was published in 1954 by the sign “Jafar Ramzi”. As the life, the creativity of Jafar Ramzi is rich and varied. Jafar Ramzi is the author of 12 books. One of these books is monograph ("Yağma Candagi`s poem". Baku: "Science" publishing, 1976), two of them are tazkira ("Spoken word is the memory".. Baku: "Author", 1981; "Spoken word is the memory". Baku: "Author ", 1987); four poetry books ("Poems". Baku: Azernesr, 1974; "I count days". Baku: "Author", 1982; “Sounds from the Heart”. Baku: "Author", 1986; "Lated Wishes". Baku: "Writer" , 1990); two dictionaries ("Dictionary of Arabic and Persian words used in Azerbaijani classical literature" (with A.M.Babayev). Baku: "Maarif", 1966; "Dictionary of Arabic and Persian words used in Azerbaijani classical literature" (with A.M.Babayev). Baku: "Maarif ", 1981); and four of them are books collected with humor and anecdotes from various peoples ("Foreign humor". Baku: Azerneshr, 1964; "The pomegranates of heaven". Baku: Azerneshr, 1966; "Let's laugh together". Baku: Azernesr, 1970; “The world peoples’s humorous” ( A. Cafarova) Baku: Azerneshr, 1976). Jafar Ramzi Ismailzadeh’s lyrical poems have been involved in research in the article. The poems were analyzed in general, and examples from the different poems were given. Looking at J. Ramzi's poetry, we come to the conclusion that, as a lyric poet he was able to catch the pulse of time with his poems, wrote works that sounded over time. Writing poems in both the style of folk poetry and in the classical style, the poet demonstrated intellectual - civil position, he has been able to uncover many realities of life through the divine word.

Keywords
poet, poem, love, mother, homeland, quatrain,Jafar Ramzi Ismailzadeh

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe