Yozgat Yöresi Yemek ve Tatlı Kültürünün Sürdürülebilirliği
(Sustainability of Food and Dessert Culture in Yozgat Region )

Yazar : Tülay Kaya Tekman  - Selma Korkmaz  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 105
Sayfa : 299-320
1515    944


Özet
Yozgat hem çok fazla göç alan hem de çok fazla göç veren bir ildir. Yozgat'ın bu kadar göç alması ve vermesi sebebiyle de Yozgat halkının kültürel değerlerini devam ettirip ettirmediği merak konusudur. Bu çalışmanın amacı da Yozgat halkının yemek ve tatlı kültürünü bilip bilmediklerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma grubu, aslen Yozgatlı olup da gerek Yozgat'ta gerekse Türkiye'nin çeşitli illerinde ve yurtdışında yaşayan 50 kadından oluşmaktadır. Veri toplama aracının oluşturulması esnasında 3 halk eğitimcisinin görüşüne başvurularak 5 ana, 3 de alt sorudan meydana gelen toplam 8 soru tercih edilmiştir. Böylece verilerin toplanmasında 8 sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Bu görüşme formu aracılığıyla, Yozgatlı kadınların, yaş ve çalışma durumu değişkenleri göz önünde bulundurularak Yozgat yemek ve tatlı kültürünü ne kadar bildikleri ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizinden yararlanılmış; veriler belli kategorilerle temalara ayrılarak frekans ve yüzdeliklerle gösterilmiş, çeşitli karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde 46-70 yaş arasındakilerin 20-45 yaş aralığındakilere, çalışmayanların da çalışanlara nazaran Yozgat yöresi yemek ve tatlı kültürünü çok daha iyi bildikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yozgat, yemek, tatlı, kültür, yöre

Abstract
Yozgat is a city that both allows and gives a lot of immigrants. As it is allowing and giving a lot of immigrants, it is a matter of curiosity whether the people of Yozgat maintain their cultural values or not. The aim of this study is to reveal if the people of Yozgat know their food and dessert culture. The sample of the study consists of 50 women who are originally from Yozgat but some of them live there, some of them live in different cities in Turkey and some of them live abroad. During the creation of the data collection tool, a total of 8 questions consisting of 5 main and 3 sub-questions were prepared by getting the opinioıns of 3 public educators. Thus, an interview form consisting of 8 questions was used in data colection. Through this interview form, by considering the age and working status variables, it has been revealed how much the women from Yozgat know about the food and dessert culture of Yozgat. In analyzing the obtained data, content analysis was used and the data were devided into certain categories and themes, shown as frequency and percentages, and various comparisons were made. The results of the study showed that the women between the ages of 46-70 know more about the food and dessert culture of Yozgat than women between the ages of 20-45. In addition to this, it was found out that the women who do not work know the food and dessert culture more than those who work.

Keywords
Yozgat, food, dessert, culture, region