Hayatın Kaynağı-Hayatın Sonu Olarak “Ölüm Ağzı” ve “Germinal”de Maden
(Mine as a Source Of Line-End Of line in “Ölümün Ağzı” and “Germinal” )

Yazar : Fesun Koşmak    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 85
Sayfa : 183-192
5306    2624


Özet
Türk yazar İrfan Yalçın’ın “Ölümün Ağzı” ile Fransız yazar Emile Zola’nın “Germinal” adlı romanları, hayatlarını tehlikeye atarak evlerini geçindirmeye çalışan insanların mücadelesini, aile yaşantılarıyla birlikte vermeye çalışmaktadır. Her iki eserde de, işveren– çalışan ilişkileri ve çalışanların göğüs germek zorunda kaldıkları sıkıntılar anlatılmaktadır. Madenlerde ağır bir yaşam savaşı veren işçilerin yaşadığı zor hayatlar, son derece sıkıntılı çalışma ortamları ve maddi zorluklarla, yoklukla geçen yaşamları oldukça etkileyici bir biçimde okurun gözleri önüne serilmektedir. Emile Zola’nın “Germinal” adlı romanı, dünya edebiyatını etkilemiş oldukça önemli bir eserdir. Çünkü bu romanda Zola, alt sınıfa ait madencilerin yaşadığı dramı tüm çıplaklığıyla anlatarak, tüm dünyaya duyurmuştur. İrfan Yalçın’ın “Ölümün Ağzı” romanı da Türk edebiyatında madencilerin yaşadığı zorlu hayatı çarpıcı bir üslupla okura aktarması açısından öne çıkan bir romandır. Çalışma konusunu oluşturan İrfan Yalçın’ın “Ölümün Ağzı” ile Emile Zola’nın“Germinal” adlı eserleri sosyolojik inceleme yöntemiyle karşılaştırmalı edebiyat bilimi verilerine dayanarak incelenmeye çalışılacaktır. Bilindiği üzere sosyolojik eleştiri edebiyatın içinde bulunduğu toplumun bir ifadesi olduğu tezini savunur. Bu bağlamda, yazarı, eseri ve okuru sosyal olaylar, sosyal gelişmeler, değişmeler yarattığına göre, edebi eseri incelerken sosyolojik şartların ve değişmelerin göz önünde bulundurulması gerekir. Ölümün Ağzı ve Germinal adlı romanlarının irdeleneceği bu çalışmada amaç, farklı edebiyatlara, farklı toplumlara ait olan bu iki edebi eser arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler
İrfan Yalçın, Emile Zola, Ölümün Ağzı, Germinal, Maden İşçileri, İsyan

Abstract
Turkish writer İrfan Yalçın’s novel “Ölümün Ağzı” and French writer Emile Zola’s “Germinal” novels tell the workers’ struggle who put their life in danger to earn money. Employer- employee relationships and problems of workers have been infering in both of these works. Miners’ who have diffcult lifes in the mines, their diffcult working areas and their economical problems have been telling in these novels. Emile Zola’s “Germinal” novel is one of the famous work in the world literature. Because Zola tells in this novel miner’s life drama who are belong to the low class in society and he explains their life to the world. Also in the novel “Ölümün Ağzı” irfan Yalçın explains the diffcult life of the miners in the Turkish literature. The Works of İrfan Yalçın’s “Ölümün Ağzı” and Emile Zola’s “Germinal” will be analized by using sociological method with datas of comparative literute science. Known as sociological critics argue that literature is an expression of the society in which it involves. In this context, social facts, social events and changes create the writer, work and the reader. While the literary work is examined, the sociological condition and changes must be taken into consideration. The aim of this study in which “Ölümün Ağzı” and “Germinal” will be probed, isto reveal the similarity between two literary Works that belong to different societies.

Keywords
İrfan Yalçın, Emile Zola, Ölümün Ağzı, Germinal, Miners, Rebellion