Türkiye Üniversitelerinde Alevilikle İlgili Tezler Üzerine Bir İnceleme (1990-2020)
(A Research of Theses Related to Alevism in Universities of Turkey (1990-2020) )

Yazar : Almira Koç  - Aynur Koçak  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 105
Sayfa : 193-210
1620    878


Özet
Ortaya çıktığı zamanlardan günümüze değin sahip olduğu kültürü, inanış şeklini ve yaşayış tarzını ağırlıklı olarak sözlü kültür aracılığıyla gelecek kuşaklara aktaran Alevi toplumu, sahip olduğu bu özellikler neticesiyle yıllar boyunca çeşitli araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Bugün Anadolu’dan, Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Amerika’ya dünyanın birçok bölgesine yayılmış olan Alevi kültürünün tarihi incelendiğinde varlıklarını büyük ölçüde Anadolu’da sürdürdükleri görülmektedir. Gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışında birçok araştırmacının ilgisini çeken Alevi kültürü, özellikle sosyal bilimler disiplinleri bağlamında farklı araştırmaların odağında olmuştur. Söz konusu bu çalışmalar başladıkları ilk yıllardan günümüze değin artış göstermiş, disiplinlerarası çalışmalar eşliğinde oldukça çeşitlenmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan üniversitelerdeki 1990-2020 yılları arasında gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmaları arasından Alevilik ile ilgili yapılan çalışmalar; yıllara, illere, çalışılan disiplin ağırlıklarına, kullanılan yöntemlere ve konularına göre incelenmiştir. Söz konusu bu çalışmada yapılan tezler konularına göre genel başlıklar altında sınıflandırılmıştır. 1990-2020 yıllarında gerçekleştirilen Alevilik ile ilgili çalışmalara ait veriler ise grafikler aracılığıyla görselleştirilmiştir. Ardından bu grafikler literatür taraması ile elde edilen veriler ışığında yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Alevilik, Kızılbaş, üniversite, lisansüstü, bilimsel tez

Abstract
The Alevi society, which has transferred its culture, belief and lifestyle to future generations mainly through oral culture since its emergence, has attracted the attention of various researches over the years. When the history of the Alevi culture, which has spread to many regions of the world from Anatolia, the Middle East, Europe to America, is examined, it is seen that they continue their existence in Anatolia to a great extent. In Turkey and as well as in other countries, Alevi culture attracted the attention of many researches, especially in the context of the social sciences has been the focus of different research disciplines. These studies considerably with interdisciplinary studies. This study examined the studies related to Alevism between postgraduate theses at universities in Turkey between the years 1990-2020; according to years, provinces, discipline weights, methods used and subjects. The theses made in this study are classified under general titles according to their subjects. The data of studies on Alevism between 1990-2020 have ben visualized through graphics. Then, these graphics were interpreted in the light of the data obtained through the literature review.

Keywords
Alevism, Qizilbash, university, postgraduate, scientific thesis