Evdeki Şiir: Antropo-Kozmik Bir Mekânın Çelişkileri
(Poetry at Home:Discrepancies of an Anthropo-Cosmic Space )

Yazar : Aydın Afacan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 88
Sayfa : 37-43
4398    2305


Özet
Bu makalede, günümüz Türk şairlerinden Abdülkadir Budak’ın ‘Ev, Sancı’ adlı şiiri odağa alınarak, şiirin içinde yer aldığı Ev zamanı kitabı incelenmektedir. İnceleme, yer yer antropoloji, mitoloji ve psikoloji gibi disiplinlere de dayanmakla birlikte bunlardan herhangi biri başat bir yöntem olarak seçilmemiştir. Bu disiplinlerin yardımıyla izlek yönünden yapılan bu incelemede, sanat yapıtının doğası özenle göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. Çünkü sanat yapıtı, belli disiplinlerin inceleme yöntemleri ile sınırlı kalamayacak nitelikte bir doğaya sahiptir. Şairin bu makalede inceleme konusu olan kitabı belli bir izleği kuşatan bir tarzda yazılmıştır. Bir yaşam alanı olarak evin şair üzerindeki etkileri, kitabın her bir şiirinde farklı yönleriyle dışa vurmaktadır. Ama belirgin biçimde ortaya çıkan durum, şair bireyin ev karşısındaki kararsızlık ve huzursuzluğudur. Bu tereddüt haline ve şairin ev karşısındaki konumuna yoğun çelişkiler eşlik eder. Ailenin yaşam mekânı olarak ev, şair bireyde, neredeyse trajik bir tonda dile getirdiği sıkıntılar yaratmıştır. Bir yandan merkezde evin bulunduğu gündelik hayat diğer yandan tam da gündelik hayatın ve ona kaynaklık edip şekil veren bir mekânın yarattığı sıkıntılar söz konusudur. Şiirlerde genel olarak ‘anlatıcı’ bir üslup egemen görünmekle birlikte, bazı yerlerde imalar, bazı yerlerde ironinin eşlik ettiği bir akış halinde düzenlenmiş olması, ayrıntıların işlenişi ve çağrışım düzeyiile öykülemeyi aşan özelliklere sahiptir.

Anahtar Kelimeler
Şiir, Budak, ev, yaban, ‘antropo-kozmoloj

Abstract
In this article, the book ‘Home Time’ by one of contemporary Turkish poets, Abdulkadir Budak, through the contained poem ‘Home, Pain’ on focus is examined. Although the review is partly based on disciplines as anthropology, psychology, mythology, yet any of these has been selected as the dominant method. In this examination in terms of the theme by the help of these disciplines, the nature of art has been meticulously considered. Because the work of art has a nature that cannot be limited to the particular inspection methods of definite disciplines. The book subject to examination in this article is written in a style that encompasses a certain theme by the poet. As a living space home impacts on the poet are manifested in different aspects in each poem in the book. Yet the clearly emerging situation is the instability and uneasiness of the poet as an individual against home. This vacillating state and the poet’s state against the house are accompanied by intense contradictions. Home as the family’s living space, has created difficulties for the individual poet expressed by almost tragic tone. The subjects are the house centred everyday life on one hand, the problems created by that very life and a space resourcing and shaping the everyday life on the other hand. Although the narrative style is prevailing on poems in general, the poems have features exceeding the narration with the arrangement in a flow accompanied by patches of implication and irony, elaboration of fine details and association level.

Keywords
Poetry/poem, Budak, house/home, wild, ‘anthropo-cosmology’…