Beypazarı’nda Kadının Ev İçi Emeğinin Dönüşümü: Deneyim ve Aktarım
(The Transformation of Domestic Labor of Women in Beypazarı: Experience and Transmission )

Yazar : Zeynep Nagihan Kahveci    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106-Ek
Sayfa : 75-98
1508    888


Özet
Kadın emeği, hem kadın çalışmaları alanının hem gündelik hayatımızın tarihi içinde akademik olarak her zaman özel ve önemli konular arasında yer almıştır. Kadınların kamusal alanda çalışma hayatına başlamalarıyla birlikte ev içi emeğin dönüşümü de çeşitli disiplinlerin akademik yazınında kendine yer buldu. Bu çalışma, kadının ev içi emeğinin dönüşümünde Türkiye’de ilk örnek mekanlardan biri olan Beypazarı’nda yapılmış alan araştırmalarının sonuçlarından hareketle yazılmıştır. Beypazarı’nda turizmin başlamasıyla birlikte kadınların evlerinde ürettikleri sarma, baklava, bazlama gibi ürünleri tezgâhlarda, dükkânlarda satmaya başladıkları ve böylece ekonomik özgürlüklerini elde ettiklerine yönelik bir dönüşüm anlatısı vardır. Bu dönüşüm anlatısında kadınların toplu bir kategori olarak sunulduğu, özneliklerine ve gündelik hayatlarına dair herhangi bir bilgi verilmediği görülmektedir. Bu çalışma, sözü geçen dönüşüm anlatısının kadınların gündelik hayatlarındaki mekânsal geçişliliğine, kamusal ve özel tezahürlerine, giyim-kuşamlarına etkisine odaklanmıştır. Tezgâhlarda ve dükkânlarda satış yapan kadınların emek süreçlerine nasıl dâhil oldukları, gündelik hayat içerisinde geliştirdikleri direniş pratikleri, kadınlar arası ilişkiler, kadınların kamusal mekânlardaki hareketliliğinin ve ürettiklerini tezgâhlarda, dükkânlarda satıyor olmalarının kentin gündelik hayatına etkisinin ne olduğu gibi konular çalışmada ele alınmıştır. Çalışma, Beypazarı dönüşüm anlatısının tek sesli bir anlatı olmadığını ve kadınların her birinin deneyimlerinin, hayallerinin, eylemliliklerinin ve direniş pratiklerinin birbirinden farklı olduğunu toplumsal cinsiyet, kamusal alan-özel alan, hane-içi emek, ücretli emek ve gündelik hayat kavramlarından hareketle etnografi ve feminist söylem analizi temelinde ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Beypazarı kadınları, gündelik hayat, emek, deneyim, kamusal alan, özel alan

Abstract
Women's labor has always been among the special and important subject areas in the history of women's studies and in our daily life. The transformation of domestic labor has found a place in the academic literature of various disciplines with the women starting their working life in the public sphere. In this study, the results of the transformation in women's domestic labor in Beypazarı made one of the first examples of local research in Turkey is written motion. There has been a transformational narrative of the fact that, with the beginning of tourism in Beypazarı, women began to sell products such as wrapping, baklava and bazlama, which they produced in their homes, on benches and shops, and thus they obtained their economic freedom. In this transformational narrative, it is seen that women are presented as a collective category and no information is given about their subjectivity and their daily lives. This study focuses on the effect of the transformation narrative already mentioned on the spatial transition, public and private manifestations and dressings of the women in their daily lives. Issues such as how women who sell at stalls and shops are included in the labor processes, the resistance practices they develop in daily life, the relations between women and the impact of women's mobility in public spaces and of selling their products in stalls and shops on the daily life of the town were discussed in the study. The study aims to demonstrate on basis of the ethnography and feminist discourse analysis with the reference of the concepts of gender, public space versus private space, household labor, wage labor and daily life that the transformation narrative of Beypazarı is not a monophonic narrative and that each woman's experiences, dreams, actions and practices of resistance are different from each other.

Keywords
women in Beypazarı, daily life, experience, labour, public space, private space