Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın Dergilerinde Kadın İmajı: Ev Kadın Dergisi Örneği
(The Image of Women in Early Republican Era Women's Magazines: The Sample of Ev Kadın Magazine )

Yazar : Esra Işık    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106-Ek
Sayfa : 211-228
1655    936


Özet
Erken Cumhuriyet dönemi kadın dergiciliği açısından oldukça verimli bir dönem olmuştur. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında basının gücünü kullanma deneyimi kazanan kadın bu deneyimi Cumhuriyet ilan edildikten sonra da pekiştirmiş, kadın dergileri bu bağlamda kadının toplumsal konumunun inşa edilmesinin önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Ancak Osmanlı Dönemi’nde ki yayınlardan farklı olarak Cumhuriyet dönemi kadın dergileri, rejiminin kadına sağladığı hakların ve ekonomik koşulların da etkisi ile şekillenmiştir. Bu dergiler, gelecekteki sağlıklı ve güçlü nesilleri yetiştirme vazifesi ile ön plana çıkartılan çağdaş, aydın, üretken ve aynı zamanda geleneksel rollerini sürdüren Türk kadını imajına büyük ölçüde sadık kalmışlardır. Bu makalede iyi bir eş ve iyi bir anne olarak yeniden tanımlanan kadın imajının dönemin kadın dergilerinden biri olan Ev Kadın dergisinde nasıl yansıtıldığı incelenmiştir. Moda, güzellik, ev işleri, el işleri, mutfak bilgileri, çocuk bakımı gibi konuların yer alındığı derginin adından da anlaşılacağı gibi hedef kitlesini ev kadınları oluşturmaktadır. 1945 yılında yayın hayatına başlayan dergi 1950 yılına kadar yayınlanmayı sürdürmüştür. Renkli basılan ve özellikle batılı tarzda kadın fotoğrafları ile dikkat çeken dergi 64. sayısı ile yayın hayatını sonlandırmıştır. Dergide aydın, çağdaş, üretken Türk kadını imajı görsellerle destelenirken, bu imaj aynı zamanda annelik ve eş rolü ile de harmanlanarak sunulmuştur. Bu yönüyle Ev Kadın dergisi dönemin annelik ve eş rolleri ile yüceltilen kadın imajını yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler
erken Cumhuriyet dönemi, kadın imajı, kadın dergileri, Ev Kadın, Türk kadını

Abstract
Early Republican period women's magazine publishing has been a very productive period. The woman, who gained the experience of using the power of the press in the last years of the Ottoman Empire, continued this experience after the proclamation of the Republic, and also women's magazines have become one of the important tools for building the social position of women. However, unlike the publications in the Ottoman Period, the Republican period women's magazines were shaped by the rights and economic conditions that the regime provided to women. These magazines have largely remained loyal to the image of contemporary, intellectual, productive Turkish women, who at the same time maintain their traditional roles, brought to the forefront with the task of raising future healthy and strong generations. This article examines how the image of a woman, redefined as a good wife and a good mother, is reflected in the magazine Ev Kadın, one of the women's magazines of the time. As the name suggests, the magazine covers topics such as fashion, beauty, housework, handicrafts, kitchen information, and child care, and its target audience is housewives. The magazine, which started its publication life in 1945, continued to be published until 1950. The magazine, which was printed in color and attracted attention especially with the photographs of women in western style, ended its publication life with its 64th issue. While the image of the intellectual, contemporary, productive Turkish woman is supported with visuals in the magazine, this image is blended with the role of motherhood and wife. In this respect, Ev Kadın magazine reflects the image of women glorified with the roles of motherhood and wife of the period.

Keywords
early Republican period, woman image, women's magazines, Ev Kadın, Turkish women