• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Halikarnas Balıkçısı’nda Deniz Motifleri ve Poseidon
(Sea Motifs and Poseidon in The Fisherman of Halicarnassus’ Works )

Yazar : Tülin Arseven    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 107
Sayfa : 705-721
    


Özet
Cevat Şakir Kabaağaçlı Türk edebiyatının önemli yazarlarından biridir. Eserlerinde Halikarnas Balıkçısı müstearını kullanmıştır. Çünkü tarihteki adıyla Halikarnassos yani Bodrum, onun için önemli, özel bir yerdir. Hemen hemen bütün eserlerinde Bodrum ve ona özgü güzellikleri işlemiştir. Bodrum’un yanı sıra Ege Denizi ve Akdeniz ile bunların kıyılarını ve doğal güzelliklerini, insanlarıyla bir bütün olarak ele almıştır. Bu bütünün içinde insanların acıları, yaşam ve ekmek kavgaları, inanışları, anlatıları da vardır. Cevat Şakir denizi de vatanın parçası sayar. Denizi ve toprağıyla Anadolu, onun için koca bir yurttur. Edebiyatımızda Mavi Anadolu Hareketi’nin de öncülerinden olan Cevat Şakir, Batı uygarlığının köklerini Anadolu’ya dayandırır. Eserlerinde Anadolu ve Mavi Anadolu’yu bütün güzellikleriyle anlatmaya çalışır. Bu arada eserlerinde mitolojiye ait öğelere, anlatılara, söylencelere de büyük ölçüde yer verir. Yer verdiği mitolojik öğelerden biri de Poseidon’dur. Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın eserlerinde mitolojik bir kişilik olarak Poseidon’un nasıl yer aldığı, orijininden farklılıklar taşıyıp taşımadığı, nasıl ifadesini bulduğu meselesi bu çalışmanın ana problemidir. Cevat Şakir’in öncülük ettiği Mavi Anadolu düşüncesi, onu eserlerinde mitolojik öğelere yer veren diğer yazarlardan ayrı bir yere koymaktadır. Buradan hareketle, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analiziyle yapılan bu çalışmada Cevat Şakir’in eserleri Poseidon miti odağında taranmıştır. Araştırmada Poseidon’a ait söylencelerin eski çağlardan günümüze varlığını sürdürme gayreti/biçimi, Halikarnas Balıkçısı’nın eserlerindeki yansıması, bir başka deyişle modern anlatıdaki izleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Poseidon, mit, Halikarnas, roman, öykü

Abstract
Cevat Şakir Kabaağaçlı, one of the important writers of Turkish Literature. In his Works, he used the name Halikarnas Balıkçısı (Fisherman of Halicarnassus) as his pseudonym because Bodrum, as its historical name Halicarnassus, was a very important and special place for him. Cevat Şakir mentioned Bodrum and its beauties in almost all of his work. Cevat Şakir took Bodrum along with the Aegean Sea and the Mediterranean Sea and their coasts and natural beauties with their people as a whole. This whole also contains these people’s pains, life struggles, fights for bread, beliefs, and narrations. Anatolia together with its sea and land is one huge homeland for him. Cevat Şakir, also one of the leaders of the Blue Nation Movement of our Literature, bases roots of Western Civilization on Anatolia. Kabaağaçlı tries to describe Anatolia and Blue Anatolia with their entire beauties. Meanwhile, his Works also require quite an amount of mythological elements, narrations, and legends. One of these mythological elements is Poseidon. The main problem of this study is how Poseidon takes place as a mythological character in Cevat Şakir Kabaağaçlı whether it contains differences from its original, or how Poseidon finds his expressions. The Blue Anatolia Movement, pioneered by Cevat Şakir, distinguishes Kabaağaçlı from other authors on this matter. Thus, this study, made by one of the quantitative research methods document analysis, relevant resources are scanned within the scope of Poseidon’s myths. In this research, it is tried to determine the effort or way of Poseidon myths’ to survive from the ancient era to today, and it’s a reflection on Halikarnas Balıkçısı’s work, in other words, to define its traces on modern narrative.

Keywords
Poseidon, myth, Halicarnassus, novel, story

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe