Nedim ’in “Köşk Kasidesi ”nin Tâhirü ’l-Mevlevî Tarafından Şerhi
(TAHIRU’L-MEVLEVI ’S ANNOTATION oN NEDIM’S “MANOR EULOGY” )

Yazar : Abdulmuttalip İpek    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 88
Sayfa :
5343    1822


Özet
Klasik Türk Edebiyatı bünyesinde vücuda getirilen manzum ve mensur eserler kadar bu eserler üzerine yapılan şerh çalışmaları da önem arz eder. Osmanlı medeniyet dairesi içerisinde yer alan eserlerin kimi zaman okurlar için bazı belirsiz anlam alanları oluşturması, klasikTürk şiirinin Arapça ve Farsça ağırlıklı bir dil kullanmasından ziyade bu şiirin kültürel arka planına, hayal dünyasına, mazmunlarına özetle söz konusu medeniyet dairesine tam olarak nüfuz edememekle alakalıdır. Bu manada şerh kitaplarının zikredilen medeniyet dairesine nüfuz etmede ne denli önemli bir vazife yerine getirdikleri âşikârdır. Bu makalede; edebiyat tarihçisi, şair, yazar, mesnevihân, mutasavvıf ve müderris olma gibi pek çok vasfı şahsında birleştiren son dönem Mevlevîlerinden Tâhirü’l-Mevlevî (1877-1951)’nin, Nedim’in “köşk kasidesi”ne yapmış olduğu eski harfli şerh, yeni yazıya çevrilerek araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çeviri yazısı yapılan metin Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Fethi Sezai Türkmen Koleksiyonu 91 numarada kayıtlı olup Tahirü’l-Mevlevî’nin kendi el yazısıyla ve rika hattıyla yazılmıştır. Örnek olmak üzere makalenin sonuna eski harfli metinden iki sayfa alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Nedim, Köşk Kasidesi, Tâhirü’l-Mevlevî (Olgun), Şerh.

Abstract
In addition to the verse and prose works composed in Classical Turkish Literature, the annotation studies on them are of equal significance. The occasional obscurity of these works of Ottoman civilization for readers, although it may seem to result from the heavily Arabic and Farsi dialect of classical Turkish poetry, in fact stems from the cultural background, imagination and metaphors, namely the fact that it cannot penetrate totally to the addressed literary circles. Therefore, it is clear that annotation books possess a vital role in reaching the aforementioned audience. This article presents researchers with literary historian, poet, writer, mathnawi-reciter, mystic, professor and a man with many more qualifications, Tahiru’l Mevlevi’s (1877-1951) annotations in old Arabic letters on Nedim’s “Manor Eulogy” converted into the current letters. The translated text is recorded as item 91 in Fethi Sezai Turkmen Collection at Sulaymaniyah Manuscript Library and was written in Tahiru’l Mevlevi’s own handwriting in rika calligraphy. Two pages of the original text in old letters are presented as samples at the end of this article.

Keywords
Nedim, Manor Eulogy, Tahiru’l-Mevlevi (Olgun), Annotation.