• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Irak’ta Uzun Saplı Lut
(Long Handled Lut in Iraq )

Yazar : Schaharazade Qassim Hassan   Çeviren  Özay Önal
Türü : Derleme Makalesi
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 89-96
5415    1405


Özet
Anadolu’nun yüzy›llar öncesine dayanan saz, ba¤lama, tanbur, tanbura, bozuk v.s kültürü hemen güneydo¤usundaki, ayn› isimlerle an›lan köklü lut kültürü ile ayn› büyük resmin parçalar› n› oluflturmaktad›rlar.

Anahtar Kelimeler
Scheherazade Qassim Hassan

Abstract
Scheherazade Qassim Hassan, 1971–74 y›llar› aras›nda Kuzey Irak’da, uzun sapl› lut kullan›m› etraf›nda flekillenmifl kültürü araflt›rm›fl ve 1979 yazd›¤› bu makalesinde, bu çal›flman›n bir özetini sunmufltur. Her ne kadar kan›ksanm›fl ve fazla sorgulanmam›fl bir tez, ba¤laman›n kökenini Orta Asya’ya götürse de, bu görüfl, ciddi etnomüzikoloji çevrelerince fazla dikkate de¤er bulunmay›p, ba¤laman›n da dahil oldu¤u “uzun sapl› lut” ailesinin kökeni Mezopotamya olarak iflaret edilmektedir. Hatta bu gitar ve udun da ait oldu¤u “k›sa sapl› lutlar” için de böyledir.

Keywords
Scheherazade Qassim Hassan

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook