Irak’ta Uzun Saplı Lut
(Long Handled Lut in Iraq )

Yazar : Schaharazade Qassim Hassan   Çeviren  Özay Önal
Türü : Derleme Makalesi
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 89-96
5900    1720


Özet
Anadolu’nun yüzy›llar öncesine dayanan saz, ba¤lama, tanbur, tanbura, bozuk v.s kültürü hemen güneydo¤usundaki, ayn› isimlerle an›lan köklü lut kültürü ile ayn› büyük resmin parçalar› n› oluflturmaktad›rlar.

Anahtar Kelimeler
Scheherazade Qassim Hassan

Abstract
Scheherazade Qassim Hassan, 1971–74 y›llar› aras›nda Kuzey Irak’da, uzun sapl› lut kullan›m› etraf›nda flekillenmifl kültürü araflt›rm›fl ve 1979 yazd›¤› bu makalesinde, bu çal›flman›n bir özetini sunmufltur. Her ne kadar kan›ksanm›fl ve fazla sorgulanmam›fl bir tez, ba¤laman›n kökenini Orta Asya’ya götürse de, bu görüfl, ciddi etnomüzikoloji çevrelerince fazla dikkate de¤er bulunmay›p, ba¤laman›n da dahil oldu¤u “uzun sapl› lut” ailesinin kökeni Mezopotamya olarak iflaret edilmektedir. Hatta bu gitar ve udun da ait oldu¤u “k›sa sapl› lutlar” için de böyledir.

Keywords
Scheherazade Qassim Hassan