The Kinship Commodification of Local Ethnic in Lampung in Multicultural Relations
(Çokkültürlü İlişkilerde Lampung'da Yerel Etniğin Akrabalık Metalaştırması )

Yazar : Risma Margaretha Sinaga    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 108
Sayfa : 1163-1174
1597    859


Özet
Çok kültürlü toplumlarda etnik gruplar arası ilişkilerin karmaşıklığı, çatışma potansiyeline sahip ilişkiler için kontrol modellerini gerektirir. Bu çalışma, Lampung'daki yerel etnik gruplarda akrabalık metalaşmasının anlamını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Niteliksel bir çalışma olarak, mülakatlar, yerel bir bakış açısı elde etmek (bir unvanı veren ve alan kişi) ve başlığı bütünsel olarak ödüllendirmenin ve çeşitli ilgili belgelerle desteklenen özel ritüeli gözlemlemek için ana araçtır. Sonuçlar, Lampung etnik kökeninin çok kültürlü bir toplumda azınlık düzeyinde konumlandırılmasının, akrabalık benimseyerek bir direniş aracı olarak topluluk yapılarında bir unvan kültürü geliştirme yeteneklerini artırdığını gösterdi. Akrabalık kalıpları ve sembolleri içeren kültürel eylemler, diğer insanları akraba veya aile gibi yapar.

Anahtar Kelimeler
özel başlık, kimlik, akrabalık, metalaşma, çok kültürlü

Abstract
The complexity of inter-ethnic relations in multicultural societies requires controlling models for the relations that have the conflict potential. This study aims to reveal the meaning of kinship commodification in local ethnic groups in Lampung. As a qualitative study, interviews were the main instrument for obtaining a native perspective (the giver and recipient of a title) and observing the custom ritual of awarding the title holistically and supported by several relevant documents. The results showed that the positioning of Lampung ethnicity at the minority level in a multicultural society increased their ability to cultivate a title culture in their community structure as a tool of resistance by adopting kinship. Cultural actions with kinship patterns and symbols make other people like relatives or family.

Keywords
custom title, identity, kinship, commodification, multicultural