Iris Murdoch Eserlerinde Modern Yabancılaşma Olgusu
(.Phenomenon of Modern Alienation in Iris Murdoch )

Yazar : Memet Metin Barlık    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018-Ağustos
Sayı : 95
Sayfa : 279-298
5860    2033


Özet
Bilimsel, sosyal ve kültürel bağlamını 19. yüzyıldan alan modernizm, dönem olarak yirminci yüzyılın ilk yarısında oluşan sanatsal, edebi ve felsefi akımları tanımlamak için kullanılan bir etikettir. Her ne kadar, modernizm şekilsel bakımdan ‘yeniyi’, ‘yenilenmeyi’ kast eden olumlu bir anlam çağrıştırsa da, sosyal yansımalarına bakıldığında, modern toplum bireylerinin medeniyetin oluşturduğu ilkelere güvenmediği, dini değerlerden uzaklaştığı, sonuç olarak, yalnızlaştığı ve kendine ve yaşadığı topluma yabancılaştığı gözlenir. Yirminci yüzyıl İngiliz felsefeci ve yazarlarından Iris Murdoch, çağdaş insanın iletişimsizlik ve yabancılaşma sorunlarını eserlerinde kaleme alan bir yazardır. Murdoch, eserlerinde yabancılaşmanın sevgisiz, içtensiz, yapay ve kırılgan ilişkilerden kaynaklandığını savunur. Bireylerarası sağlıklı ve uzun süreli ilişkilerin sevmek ve başkalarını içtenlikle dikkate almakla yaşanabileceğini belirtir; hayal, rastlantı, olasılık ve aşkınlığın sevginin oluşmasında etkili ve yardımcı kavramlar olduğunu vurgular. Yazar, bu yardımcı kavramların içtenlikle aktifleştirilmesinin, çağdaş insanın yabancılaşmasının önüne geçebileceğine dikkat çeker. Murdoch, modern toplum bireylerinin ben merkezli iletişimlerle, bir tür ‘modern yabancılaşma’ sorunu yaşadığını ortaya koyar. Bireyler arası ilişkilerde sanatın önemi, sevginin rolü ve kapsadığı kavramların fonksiyonlarını Under The Net(1954), The Nice And The Good (1968), A Fairly Honorable Defeat (1970) ve The Black Prince (1973) adlı eserlerinde dile getirmektedir. Bu makalede Iris Murdoch’ın sözkonusu eserlerinde, modern insanın kendine ve topluma yabancılaşmasına çözüm olarak sunduğu ahlaki değerler betimleyici yönüyleriyle incelenip irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Iris Murdoch, Under The Net, The Nice And The Good

Abstract
Taking its scientific, social and cultural context from Ninetienth Century, Modernism is a label used for artistic, literary and philosophical movements appeared during the first half of Twenteenth Century. Modernist approach tends to priarotize ‘the new’ or ‘making new,’ regarding the forms of arts which recalls a positive meaning. But when its social reflections are examined, it is clearly seen that the individuals of Modern society do not rely on the civilisational norms, andhave lost faith in religious and philosophical principles, and as a result, have become isolated and alienated from themselves and the society they live in. Iris Murdoch, a British writer and fhilospher of the Twenteenth Century, discusses the problems of the lack of communiciation and causes of alienation of the Modern society in many of her works. Murdoch, claims that the problem of miscommunication and alienation stems from the lack of love and sincerity, and spurious and intrustable relationships. She maintains that healthy and long-term relationships among the individuals could be achieved by frank attention for others, and that imagination, coindidence, contingency and transcendence are the concepts that might affect and help to create love; and to activate these aiding concepts could help to overcome the alienation of Modern man. Murdoch, discovers that the Modern man has a problem of ‘Modern alienation’ because of ego-centric attitude and miscommunication among the individuals. The importance of art, the role of love, and the functions of the aiding concepts in individual relationships are reflected in Under The Net (1954), The Nice And The Good (1968), A Fairly Honorable Defeat (1970) and The Black Prince (1973).This article aims to illustrate the reasons of ‘Modern alienation’ in Murdoch’s Under The Net, The Nice And The Good, A Fairly Honorable Defeat and The Black Prince, and examine Murdoch’s philosophical ethics as remedy.

Keywords
Iris Murdoch, Modern Alienation, Under The Net,