Yeni Tarihselci Söylem Işığında Bir Disiplin Olarak Edebiyat
( Literature As a Discipline in the Light of New Historicism )

Yazar : Gökçen Kara Erdemir    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018-Ağustos
Sayı : 95
Sayfa : 299-312
7032    2510


Özet
1980’li yıllarda Stephen Greenblatt’ın önderliğinde edebiyat incelemelerine yeni bir bakış açısı getirilmiştir. Bu yeni bakış açısına göre tarih geleneksel anlayışların dışında bir yaklaşımla yeniden değerlendirmeye tâbi tutulmalıdır. Yeni tarihselcilik olarak bilinen bu yeni yaklaşıma göre tarih, edebiyat ile yakın ilişkiler içerisindedir. Edebi bir metnin yazıldığı dönemi yansıttığını düşünen önceki tarihsel teorilerin aksine yeni tarihselcilik edebi bir metnin üretildiği tarihsel koşullardan ne kadar etkilendiği üzerinde durur. Aynı zamanda bu kuram o dönemin sosyal atmosferi ve yazarın psikolojik durumunu da dikkate alır. Yeni tarihselcilikte edebiyat tarihe kaynaklık edebilecek bir kanıttır. Yeni tarihselcilik temelde yazınsal eserlerin önemini vurgulayıp yazınsal olmayanı görmezden gelen geleneksel tarihi anlayışlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu kuram tarihi eleştirel bir yaklaşımla inceleyerek onun sorunsallığını vurgulamıştır; İlginçtir ki tarihsel bir yaklaşım olarak ortaya çıksa da sadece tarihi değil pek çok oluşumu ilgilendirir. Yeni tarihselcilik en çok kültür ve toplumla ilgilenmiştir. Örneğin tarihteki bir olayı ele alırken bu olayın sebeplerini o dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak açıklamaya çalışmıştır. Yeni tarihselcilik genelde geleneksel tarihin ihmal ettiği kadınlar, ezilenler, deliler, eşcinseller gibi azınlık grupların üzerinde durur. Bu çalışmada edebiyat incelemelerinde önemli bir yeri olan yeni tarihselcilik tanıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler
yeni tarihselcilik, edebiyat, kültür, güç ilişkileri, tarih

Abstract
In the 1980s, a new perspective was introduced to the study of literature under the leadership of Stephen Greenblatt. According to this new point of view, history should be evaluated with a non-traditional approach. According to this new approach, known as new historicism, history is in close relation with literature. Contrary to previous historical theories, which think that a literary text reflects the period in which it was written, the new historicism focuses on the influence of the historical conditions that literary text is produced. At the same time, this theory also takes into account the social atmosphere of the time and the psychological state of the author. Literature is an evidence for history in new historicism. New historicism has emerged as a reaction to the traditional historical understandings, which basically emphasize the importance of literary works and ignore non-literary works. This theory emphasizes the problematic of history by examining it with a critical approach; interestingly, although it emerges as a historical approach, it is not only about history, but about many things. The new historicism is mostly interested in culture and society. For example, while addressing an event in history, this theory tries to explain the causes of this event, taking into account the conditions of that period. New historicism usually focuses on minority groups such as women, oppressed, insane, and homosexuals that traditional history ignores. This study will introduce new historicism, which has an important place in literary studies.

Keywords
new historicalism, literature, culture, power relations, history