Anadolu Tasavvufunda Ritüel Müzi¤inin ‘Kültüre Gömülü Olma’ (Embeddedness) ve ‘An›flflt›r›lma’ (Adumbration) Durumlar›
(The Embeddedness and Adumbration Cases of Ritual Music in Anatolian Sufism )

Yazar : Banu Mustan Dönmez    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 117-132
4802    2052


Özet
Bu çal›flmada, öncelikle müzi¤in ‘kültüre gömülü olma’ (embeddedness) ve ‘an›flt›r›lma’ (adumbration) durumlar› üzerinde duruldu. Kültüre gömülü olma, müzi¤in farkl› kültürel ö¤eler ya da örüntüler içinde, özerk bir alg›lan›fltan yoksun bir varl›k alan›na sahip olmas›d›r. An›flt›rma ise, bir kültürel pratik içinde yer alan müzi¤in varl›¤›n›n inkar edilmesi anlam›na geçer ve daha çok ritüel içi müzik pratiklerinin ritüel d›fl› müzik pratiklerinden ayr›lmas› amac›yla gerçeklefltirilir.

Anahtar Kelimeler


Abstract
According to ethnomusicological theories, music is embedded in different patterns in different cultures. The embeddedness of music in the culture prepares the prerequisite of adumbration which is formed especially in the ritual music. In this study, the appearance of embeddedness in the culture and the adumbration cases in the Anatolian ritual music has been handled. The metaphor of ‘yakma’ and ‘yan›k’ (to burn and burn) used for composing and performing music; the metaphor of ‘reciting’ (khandan / okumak), used for vocal performances in Turkish language; the word ‘nefes’ which is a kind of Alevi religious music and the metaphor of telli kur’an (Quran with string) used for ba¤lama (Turkish string instrument) in Alevism have been analysed in terms of Anatolian sufism and in the context of ‘embeddedness’ and ‘adumbration’ cases.

Keywords
Anatolian Sufism, Embeddednes, Adumbration, Metaphor