• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Anadolu Tasavvufunda Ritüel Müzi¤inin ‘Kültüre Gömülü Olma’ (Embeddedness) ve ‘An›flflt›r›lma’ (Adumbration) Durumlar›
(The Embeddedness and Adumbration Cases of Ritual Music in Anatolian Sufism )

Yazar : Banu Mustan Sönmez    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 117-132
3620    1343


Özet
Bu çal›flmada, öncelikle müzi¤in ‘kültüre gömülü olma’ (embeddedness) ve ‘an›flt›r›lma’ (adumbration) durumlar› üzerinde duruldu. Kültüre gömülü olma, müzi¤in farkl› kültürel ö¤eler ya da örüntüler içinde, özerk bir alg›lan›fltan yoksun bir varl›k alan›na sahip olmas›d›r. An›flt›rma ise, bir kültürel pratik içinde yer alan müzi¤in varl›¤›n›n inkar edilmesi anlam›na geçer ve daha çok ritüel içi müzik pratiklerinin ritüel d›fl› müzik pratiklerinden ayr›lmas› amac›yla gerçeklefltirilir.

Anahtar Kelimeler


Abstract
According to ethnomusicological theories, music is embedded in different patterns in different cultures. The embeddedness of music in the culture prepares the prerequisite of adumbration which is formed especially in the ritual music. In this study, the appearance of embeddedness in the culture and the adumbration cases in the Anatolian ritual music has been handled. The metaphor of ‘yakma’ and ‘yan›k’ (to burn and burn) used for composing and performing music; the metaphor of ‘reciting’ (khandan / okumak), used for vocal performances in Turkish language; the word ‘nefes’ which is a kind of Alevi religious music and the metaphor of telli kur’an (Quran with string) used for ba¤lama (Turkish string instrument) in Alevism have been analysed in terms of Anatolian sufism and in the context of ‘embeddedness’ and ‘adumbration’ cases.

Keywords
Anatolian Sufism, Embeddednes, Adumbration, Metaphor

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr