Taşranın Facebook ile İmtihanı Bir Akdeniz Köyünde Etnografik Keşif Çalışması
(The Test of the Country with Facebook: An Ethnographic Study in A Mediterranean Village )

Yazar : Tezcan Durna   - Nehir Durna  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015-3
Sayı : 83
Sayfa : 99-123
4462    2225


Özet
Son yıllarda giderek yaygınlaşan sosyal paylaşım ağları, taşrada/köyde de gündelik yaşamın ve sosyalleşmenin önemli bir parçası haline gelmiştir. Facebook ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de diğer sosyal paylaşım ağları arasında en fazla kullanıcı sayısına sahip sosyal ağdır. Bu yönüyle Facebook’un özellikle taşrada da nasıl kullanıldığı önemli bir konu haline gelmiştir.Bu çalışmada, kentli kullanıcılardan farklı olarak genellikle dar sosyallikler ve cemaat ilişkileri sürdüren taşralı/köylülerin Facebook hesabını nasıl, ne amaçla ve hangi tür sosyallikler kurmak için kullandıkları üzerine odaklanılmıştır. Çalışma için Antalya’nın Elmalı ilçesinin Tekke Köyü’nden toplam dokuz kişiyle derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşme için yarı yapılandırılmış sorular hazırlanmış ve etnografik yöntem kullanılmıştır. Sorularda özellikle “Facebook’ta ne tür içerikler paylaşılıyor, hangi tür içerikler beğeniliyor, kimler arkadaş olarak kabul ediliyor, Facebook’ta paylaşılan içerikler gündelik sohbetlerin konusu oluyor mu, farklı kişi ve gruplarla Facebook üzerinden kurulan ilişkileri ne tür ayrışma konuları krize sokuyor, Facebook, eğlencelik unsurlar dışında gündelik hayatın sorunlarını çözme odaklı deneyim paylaşımı için kullanılıyor mu?” gibi konulara odaklanılmıştır. Sonuç olarak, Facebook’un taşrada “gündelik hayatın bir kayıt defteri”, “birbirine benzeyenlerin zaman öldüreceği” ve “hoşça vakit geçirilecek” bir mecra olarak algılandığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yeni medya, Facebook, taşra, köy, cemaat, sosyalleşme

Abstract
Becoming widespread in recent years, social media networks have already become a crucial aspect of everyday life and socialization in rural settings. Among other networks Facebook has the biggest number of users. This is why the use of Facebook in rural areas is an important issue. Rather than examining urban users, this study focuses on how and why villagers/ country people, who have narrower social networks and are based more on community relationships, use their facebook account. It also explores what kind of sociabilities they want to build through facebook use. Nine in-depth interviews were conducted for the study. Semi-structured question forms were used during the interviews and also audience ethnography was used as a method. Main questions were: Which contents are shared? Which contents are liked most? Who are accepted as friends? Do contents shared in Facebook become subjects of daily conversations? Do Facebook relations with different individuals and groups cause any real divides or problems? Besides entertainment, is Facebook used for exchange of experience for solving daily problems? The study shows that in the village Facebook is used as “a blog of everyday life”, “an idle away time tool for alikes”, and “a medium for having some nice time”.

Keywords
New media; Facebook, the country, village, community, socialization