Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Süreçleri: Facebook Örneği /
(Young People’s Socialization and Identity Construction Processes in Social Networks: The Case of Facebook )

Yazar : Tuba Sütlüoğlu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 83
Sayfa : 125-147
5288    1856


Özet
Günümüzde zamanının önemli bir kısmını sosyal paylaşım ağlarına ayıran bireylerin sayısı artmış, küçülen yeni medyanın da etkisiyle bu ağlar daha sık ziyaret edilen sanal ortamlar haline gelmiştir. Özellikle gençlerin günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan sosyal ağların yaygın kullanımı, çevrimiçi ve çevrimdışı dünyalar arasındaki geçişleri sıklaştırmış; bütün bu gelişmeler de sosyalleşme olgusunun tanımını yeniden yapmayı gerekli kılmıştır. Ayrıca bu ağlar, yeni sosyalleşme mekânları olmanın yanı sıra, bireylere yüz yüze ilişkilerinde gerçekleştiremedikleri tarzda kendilerini ifade etme olanağı tanıması bakımından yeni kimlik mekânları olarak da tarif edilebilir. Bu çalışma ise, Eskişehir’de yaşayan 15-24 yaşları arasındaki gençlerin, kimlik inşasına dönük birçok özellik ve uygulamayı bir arada bulunduran Facebook’u kullanım pratiklerini; onu ne düzeyde ve nasıl kullandıklarını, ağ üzerinde gerçekleştirdikleri sosyalleşme biçimlerini ve kimlik inşası süreçlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Goffman’ın dramaturji teorisi ile “demir atılmış ilişkiler” ve “hareketsiz toplumsallaşma” gibi İnternet dolayımıyla kurulan ilişki biçimlerine işaret eden yeni kavramlar çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, araştırmada nicel ve nitel veri toplama teknikleri birlikte kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Paylaşım Ağları, Facebook, Sosyalleşme, Kimlik inşası

Abstract
Today, the number of individuals who allocate an important part of their time for social networks has increased and these networks have become more frequently visited virtual platforms together with the effect of new downsized media tools. Extensive usage of social networks, which are an irreplaceable part of especially young peoples’ daily life, has quickened the transition between online and offline worlds and all these developments have required redefinition of socialization phenomenon. Moreover, these networks can be described as new identity platforms, besides being new socialization platforms, in terms of enabling the individuals to express themselves in a way they couldn’t achieve in their face-to-face relationships. This study aims at presenting the Facebook usage practice, which keeps identity building-oriented many features and applications together, of young people between 15-24 years of age and living in Eskişehir, the level and way they use it, their socialization patterns on network and identity building processes. The dramaturgy theory of Goffman and new concepts such as “anchored relationships” and “immobile socialization” pointing at the types of relationships that are established through internet comprise the conceptual framework of the study. In this sense, quantitative and qualitative data collection techniques were used together in the research. Following the survey study carried out with 402 young individuals, semi-structured interviews were conducted with 9 young individuals in total - 6 face to face and 3 online interviews - and Facebook profiles of 8 individuals were examined through their permission.

Keywords
Social Network Sites, Facebook, Socialization, Identity Construction