Kadın Bloggerlar: Yeni Dil, Yeni Kadınlık, Yeni Tartışmalar /
(Female Bloggers: New Language, New Femininity, New Arguments )

Yazar : Gülsüm Depeli    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 83
Sayfa : 271-294
6173    2366


Özet
Dijital iletişim teknolojileri ile birlikte 1990’ların sonlarında yeni bir yazın mecrası olarak webloglar ortaya çıkmıştır. Blogların sayısı özellikle 2000’lerin ilk yarısından itibaren hızla artmış, bu mecradaki kadın katılımcıların dikkat çeken sayısı ise bloglarla ilgili tartışmalara yeni bir yön vermiştir. Türkiye’de de ağırlıkla 2006’dan itibaren kadın blog yazarları görünür olmaya başlamıştır. Günümüzde bloglar kadınlar için önemli bir iletişim mecrası olmayı sürdürmektedir. Blog yazını, metnin örgütlenmesine dönük biçimsel özellikleri nedeniyle günlük, mektup veya yaşantı anlatısını konu alan edebi yazınsal türlerle ilişkilendirilmiştir. Kadın bloggerların ağdaki görünürlüğünden hareketle, blog dili ile kadın yazınsallığı arasında bağ kuran tartışmalar, blog dilinin parçalı, kısmi, çağrışıma, yaratıcılığa, duyguya ve kurguya açık niteliğiyle, 18-19. yüzyıl modernizminin yazınsal konvansiyonları oluşurken unutulmuş olan kadın yazın deneyimini geri çağırdığını iddia etmiştir. Kadının unutturulmuş yazın dilinin geri dönüşü ile koşut olarak blog dilinin de kadınlaşmış bir dil olduğu öne sürülmüştür. Türkiye’den 21 kadın blog yazarının sayfasını, dil ve ifade özgüllükleri yanında konular yelpazesi ve söylemsel eklemlenmeler bağlamında da analiz eden bu çalışma, blog dili ile kadın yazını arasında irtibat kuran kuramsal tartışmayı genişletmeyi hedeflemiştir. Analiz sonuçları blog dilinin kadınlaşmasına ilişkin argümanla uyuştuğu gibi çelişen de bazı bilgiler ortaya koymuş, tartışma yeniçağın yeni öznesine dönük sorulara doğru genişlemiştir.

Anahtar Kelimeler
Kadın blogları, blog dili, otobiyografi, günlük, kadınlaşma

Abstract
In late 1990’s, weblogs emerged as a new medium of literature along with the developing digital communication technologies. The number of blogs started to increase rapidly as from the second half of the 2000’s, while the noteworthy amount of female participants in this medium brought in a new direction to blogs. In Turkey, female bloggers gained visibility particularly as from the year 2006. Today, blogs continue to constitute a significant communication medium for women. Due to its formal characteristics concerning the organization of the text, blog literature has been associated with letters or the type of literature that takes the narration of life as its subject. Arguments that forge a link between the language of blogs and female literariness in consideration of the visibility of female bloggers in the net, claimed that with its fragmental and partial characteristics and its quality of being open to association, creativity, feelings and fiction, blog language re-summons the experience of women literature forgotten during the creation of the literary conventions of the 18th - 19th century modernism. In parallel with the return of the forgotten literary language of the woman, it has been asserted that the language of blogs is a feminized language. The present study, which analyses the pages of 21 female bloggers in Turkey in terms of language, freedom of expression, topics and discursive articulations, aims to extend the theoretical argument that correlates blog language with women’s literature. While the results of the analysis has been in line with the argument concerning the feminization of blog language, they also set forth some contradicting findings, and the argument was further extended towards the questions directed at the new subject of the new digital era.

Keywords
Women’s blogs, blog language, autobiography, diary, feminization