Yeni Medya Bağlamında Toplumsal Hareketler ve Yeni İnsanın Karakter Analizi
(Social Movements and The Character Analysis of New Individual within the context of New Media )

Yazar : Mehmet Emin Babacan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 83
Sayfa : 309-324
5157    2387


Özet
Bu çalışmanın amacı, medya çalışmaları kapsamında yeni medya araçları ile günümüz toplumsal hareketler ve birey/aktivist profili ilişkisini, yeni bir karakter/prototip etrafında kavramsal bir çerçeve inşa ederek anlamaya çalışmaktır. Bu anlamda çalışma, medya ve sosyal hareketler ilişkisine dair alanyazını değerlendirmektir. Ayrıca aktivistlerin günümüzde sadece yeni medya araçlarını aktif kullanan değil, aynı zamanda onlar üzerinden öznesi “ben” olan ‘yeni bir insan’ karakterini temsil ettikleri vurgulanmaktadır. Söz konusu bu yeni karakter iki temel çerçeve etrafında anlaşılmaya çalışılacaktır. Bunlardan biri, aktivistlerin bireysel/sübjektif deneyimlerinin “ben” merkezli yeni karakteri beslediği ve toplumsal hareketlerin ortak aklını atomize ettiğidir. İkincisi, yeni medya ve onunla ilişkilendirilen yeni insan karakterinin en çok vurgulanan özne/özgür olması olgusunun, farklı iktidar türleri tarafından manipüle edilebilme ihtimalinin bugün de bulunduğudur. Sonuç olarak çalışmada günümüzde yeni medya araçlarını kullanan birey/aktivistlerin yeni bir karakter olarak sosyal hareketler ile olan ilişkisi, alanyazın taramasına dayalı olarak kuramsal düzeyde tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yeni medya, toplumsal hareketler, yeni insan, aktivist

Abstract
The aim of this study is to understand the relationship between new media tools and contemporary social movements and individual/activist profile in the context of new media studies by constructing a conceptual framework around a new character. In this sense, this study evaluates the literature about the social movements and media relation. Also in this study it is emphasized that today activists are not only using new media tools actively but also they are representing “a new human” character through these media tools whose subject is “me”. This two new character has been understood around two basic framework. One of them is that the individual/subjective experience of activists feeds a self-centered new character and atomizes the common logic of social movements. Other one is that new media and new human character associated with new media is the most highlighted subject and there is stil a possibility of being manipulated by different types of powers of the new media. As a result, in this study activists/individuals relationship with social movements who use new media tool as a new character, has been theoretically discussed based on literature evaluation.

Keywords
New media, social movements, new individual, activist