Zaman Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar ve İnternet’te Şimdiki Zaman Olgusu
(Theoretical Approaches on The Time Concept and Present Time Phenomenon on The Internet )

Yazar : Nergiz Karadaş    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 83
Sayfa : 325-341
5042    2178


Özet
Tarihsel süreç içerisinde zaman, daima bireylerin hayatında tartışmasız öneme sahip olmuştur. Yirmibirinci yüzyılda iletişim ve enformasyon teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, bireylerin gündelik yaşamında İnternet kullanımını arttırmış, bu süreçte zamana ilişkin kullanım ve algılamalar da dönüşüm geçirmiştir. Bu çalışmada, zamana ilişkin algılamalardaki değişimden hareketle, öncelikle zaman kavramına ilişkin kuramsal yaklaşımlar üzerinde durulmuş ve kitle iletişim araçlarında şimdiki zamanın algılanmasına ilişkin tartışmalara yer verilmiştir. Yapılan bu değerlendirme sonucunda farklı mekânlara ve/veya bireylere ilişkin şimdiki zamanı kendi şimdiki zamanında birleştiren İnternet’in iletileri ve özellikleri çerçevesinde sunduğu şimdiki zamana ilişkin farklı yorumlara imkân tanıdığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Zaman, Şimdiki Zaman, İnternet

Abstract
The time always has indisputable importance in individual’s life in the historical process. Developments in communication and information technologies in the twenty first century have increased the usage of Internet everday life, and the perception of the time has also been transformed in this process. In this study, theoretical approaches on the time concept are initially discussed based on the perception of present time in mass communication by taking into account alterations of perceptions on the time. Then, interrelationship between the İnternet and present time is discussed. At the end, following this evaluation, this paper argues that Internet combines the present time of different locations and/or individuals in its present time enables different interpretations for the present time via different messages and characteristics.

Keywords
Time, Present Time, Internet