Literature Gathering as a Cultural Event: Booktube Participation
(Kültürel Etkinlik Olarak Edebiyat Buluşması: Booktube Katılımı )

Yazar : Simge Ünlü  - Lütfiye Yaşar  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 111
Sayfa : 637-660
1927    1090


Özet
Bu çalışmada online kitap kulüplerinin düzenlediği okuma etkinliklerine katılma eğilimi analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türk Booktube kanalları ve takipçileri oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem olarak seçilen Booktube kanalları Ayşe Ümit Karabacak, Kitap Dünyam ve Mine’nin Kitap Önerileri’ dir. Booktube kanalı takipçileri evreni de 549 kişilik bir örneklemle sınırlandırılmıştır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak Booktuber’larla yarı yapılandırılmış görüşme, Booktube kanalı takipçileriyle de anket kullanılmıştır. Bu veri toplama tekniklerinden elde edilen veriler, içerik analizi metoduyla Maxqda programının 2020.2.2 sürümünde Booktuber ve takipçilerinin Booktube mecrasına katılım motivasyonu, bu mecranın onlara sağladığı kazanımlar, takip edilen içerikler ve nitelikli olarak değerlendirilen Booktube videolarının özellikleri açısından analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular; Booktube mecrasında içerik üreten Booktuber’ların ve Booktube videolarını tüketen takipçilerinin bu mecrada bulunma motivasyonlarının çeşitli yönlerden farklılıklar içerdiği görülmektedir. Booktuber’lar açısından bu mecraya katılımda başlıca etken sosyal fayda, video içeriklerinden kişisel arşiv oluşturmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamakken takipçilerde ise amaç edebiyat hakkında bilgi edinmek, ödev/araştırma yapma ve okuma alışkanlığı kazanma isteğidir. Sonuç olarak; Booktube kanalı sahiplerinin ve Booktube kanalı izleyicilerinin bu mecralara katılım motivasyonlarında farklılık bulunduğu ve buna bağlı olarak takip edilen içerik ve nitelikli video tanımlamalarının da değişiklik göstermektedir. Her ne kadar bu mecralara katılım, takip edilen içerikler ve kaliteli içerik yaklaşımları Booktuber’lar ve takipçiler açısından farklılık arz etse de Booktube mecrasının kazanımlarına benzer perspektiften değerlendirmektedirler. Booktube kanallarına katılmanın okuma alışkanlığını geliştirdirdiği, bu alışkanlığı daha önce kazanmış olanların da okuma alışkanlığını disiplinize ettiği kısacası bu mecranın ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlamanın okuma eylemi üzerinde pozitif bir katkı sağladığı sonucu dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler
çevrimiçi okuma etkinlikleri, online kültürel etkinlik, dijital okuma, Booktube, Booktuber

Abstract
This study analyzed the tendency to participate in reading activities organized by online book clubs. The universe of the research consists of Turkish Booktube channels and their followers. Booktube channels chosen as samples in the study are Ayşe Ümit Karabacak, Kitap Dünyam, and Mine's Book Suggestions. The universe of Booktube channel followers was also limited to a sample of 549 people. The study used semi-structured interviews with Booktubers and a questionnaire with Booktube channel followers as a data collection technique. The data obtained from these data collection techniques were analyzed with the content analysis method in the 2020.2.2 version of the Maxqda program. Obtained findings; It is seen that the motivations of the Booktubers who produce content on the Booktube channel and the followers who consume the Booktube videos differ in various aspects. In terms of booktubers, the main factor in participating in this channel is a social benefit, creating personal archives from video content and contributing to their personal development. For followers, the aim is to learn about literature, do homework/research, and gain reading habits. As a result; There are differences in the motivations of Booktube channel owners and Booktube channel viewers to participate in these channels. Accordingly, the definitions of the content followed and quality video also varies. Although participation in these channels, content followed, and quality content approaches differ in terms of Booktubers and followers, they look at the achievements of Booktube from a similar perspective.

Keywords
online reading activities, online cultural activity, digital reading, Booktube, Booktuber