Geleneksel Seyyahtan Blogger Seyyaha: Seyahat Blogları Dijital Folklorun Yeni Bir Türü Müdür?
(From Traditional Traveler to Digital Traveler: Are Travel Blogs a New Type of Digital Folklore? )

Yazar : Emine Çakır    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 111
Sayfa : 621-636
1917    1124


Özet
İcat ve keşifler; toplumların siyasî, sosyo-kültürel, dinî ve ekonomik hayatlarına doğrudan tesir ederek dünya tarihini etkiler ve kültürel değişimi beraberinde getirir. İnsanlık tarihi için dönüm noktası olarak değerlendirebileceğimiz icatlardan biri de 20. yüzyılın ikinci yarısında küreselleşmeye ve kültürel değişime ivme kazandıran internet ağı’dır. Son zamanlarda birçok disiplinin araştırma alanı hâline gelen internet, 1990’lı yıllardan sonra halkbilimcilerin dikkatini çekmeye başlamış ve bu yeni saha; internet folkloru, netlor, dijital folklor, dijital kültür, e-folklor, tekno-kültür, sanal ortam, ikinci sözlü kültür ortam gibi farklı adlarla nitelenmiştir. İnternet teknolojisi, küreselleşme kavramını görünür kılmış ve bu yeni çağ, “Enformasyon Çağı” olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada dijital folklor kapsamında yeni medyanın sosyal paylaşım ağlarından biri olan bloglar özelinde seyahat blogları konu edinilmiştir. Seyyah ya da gezgin adı verilen kişiler tarafından, gezilen ve görülen yerlerle ilgili deneyim ve tecrübelerin paylaşıldığı bir tür olan seyahatnameler; yazıldığı dönemin sosyo-kültürel, siyasî, edebî, dinî ve ekonomik yapısı hakkında bilgi verir. Çalışmada yeni medyada Web 2.0 olarak nitelenen, yazar ve okuyucunun interaktif olduğu sosyal paylaşım ağlarından biri olan seyahat bloglarındaki seyyah tipolojisinin özellikleri belirlenmiş, sonrasında geleneksel seyyah ile karşılaştırılmış, seyahat bloglarının dijital folklorun yeni bir türü olup olmadığı tartışılmıştır. Seyahat bloglarının dijital olmakla birlikte folklorun yeni bir türü olmadığı, seyahat bloglarının kültür değişiminin bir sonucu olarak yazılı kültür ürünü olan geleneksel seyahatname türünün ikinci sözlü kültür ortamındaki şekli olduğu sonucuna varılmıştır. Seyahat bloglarını; yeni bir tür olarak tanımlamak yerine enformasyon çağının ve buna bağlı olarak kültürün yeni aktarım, üretim ve tüketim bağlamının değişmesinin bir sonucu olarak değerlendirilmesi ve konuya bütünlükçü bakılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
dijital folklor, blog, seyahatname, geleneksel seyyah, blogger seyyah

Abstract
Inventions and discoveries; It directly affects the political, socio-cultural, religious and economic lives of societies, affects world history and brings cultural change with it. One of the inventions that we can consider as a turning point for human history is the internet network, which accelerated globalization and cultural change in the second half of the 20th century. The internet, which has recently become a research area of many disciplines, has started to attract the attention of folklorists after the 1990s and this new field; It has been described with different names such as internet folklore, netlore, digital folklore, digital culture, e-folklore, techno-culture, virtual environment, second oral culture environment. Internet technology has made the concept of globalization visible and this new age has been evaluated as the "Information Age". In this study, travel blogs are the subject of blogs, which is one of the social networking networks of new media within the scope of digital folklore. Travel books, which are a type of sharing experiences and experiences about places visited and seen by people called travelers or travelers; It gives information about the socio-cultural, political, literary, religious and economic structure of the period in which it was written. In the study, the characteristics of the traveler typology in the travel blogs, which is one of the social networking networks where the writer and reader are interactive, which is called Web 2.0 in the new media, were determined, then compared with the traditional traveler, and it was discussed whether travel blogs are a new type of digital folklore. It has been concluded that although travel blogs are digital, they are not a new genre of folklore, and travel blogs are the second form of the traditional travel book, which is a product of written culture as a result of cultural change, in the oral culture environment. travel blogs; Instead of defining it as a new genre, it has been suggested to evaluate the information age and accordingly the change of the new context of transmission, production and consumption of culture and to look at the subject holistically.

Keywords
digital folklore, blog, travelogue, traditional traveler, blogger traveller