“Dağları Deldim” Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Popüler Müzikte Metnin Analizi
(“Beaten Mountains” Text Analysis in Popular Music Within the Perspective of Social Gender )

Yazar : Mümtaz Hakan Sakar    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 145-164
6398    1528


Özet
Bu çal›flma popüler müzikte metin (text) olarak adland›r›lan flark›lar›n nas›l analize tabi tutulaca¤› konusuna katk› sa¤lamaya çal›fl›rken, ayn› zamanda toplumsal cinsiyetin (gender) kad›n ve müzik aç›s›ndan popüler müzikteki görüngülerini de ortaya koyma çabas›ndad›r. Di¤er taraftan toplumsal cinsiyetin bir kimliklenme nedeni olarak ele al›nabilece¤ini de gözden kaç›rm›yor. Önemli bir noktan›n alt›n› bafllang›çta çizmekte fayda var: bu metodoloji geleneksel müzikolojik analizin popüler müzi¤in içsel parametrelerini de hesaba katarak popüler müzikler için de uygulanabilece¤ini öngörüyor. Sunulan teorik çerçeve ba¤lam›nda Türkiye’nin önemli kad›n rock y›ld›z› Özlem Tekin’e ait “Da¤lar› Deldim” flark›s› analiz ediliyor.

Anahtar Kelimeler
halk müziği

Abstract
This study aims to contribute to the question of how to analyze the songs which are named as “text” in popular music. It also makes an effort to put forward the phenomenon of social gender in popular music in terms of woman and music. On the other hand, it is also observed that social gender can also be discussed as a motive for identification. It is worthwhile to underline a significant point at the very beginning: this methodology envisages the fact that traditional musicological analysis can also be applicable for popular music taking account of the inner parameters of popular music. Within the context of the theoretical framework presented, the song of Özlem Tekin called “Da¤lar› Deldim” is analyzed.

Keywords
popular music.