• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


“Dağları Deldim” Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Popüler Müzikte Metnin Analizi
(“Beaten Mountains” Text Analysis in Popular Music Within the Perspective of Social Gender )

Yazar : Mümtaz Hakan Sakar    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 145-164
5257    855


Özet
Bu çal›flma popüler müzikte metin (text) olarak adland›r›lan flark›lar›n nas›l analize tabi tutulaca¤› konusuna katk› sa¤lamaya çal›fl›rken, ayn› zamanda toplumsal cinsiyetin (gender) kad›n ve müzik aç›s›ndan popüler müzikteki görüngülerini de ortaya koyma çabas›ndad›r. Di¤er taraftan toplumsal cinsiyetin bir kimliklenme nedeni olarak ele al›nabilece¤ini de gözden kaç›rm›yor. Önemli bir noktan›n alt›n› bafllang›çta çizmekte fayda var: bu metodoloji geleneksel müzikolojik analizin popüler müzi¤in içsel parametrelerini de hesaba katarak popüler müzikler için de uygulanabilece¤ini öngörüyor. Sunulan teorik çerçeve ba¤lam›nda Türkiye’nin önemli kad›n rock y›ld›z› Özlem Tekin’e ait “Da¤lar› Deldim” flark›s› analiz ediliyor.

Anahtar Kelimeler
halk müziği

Abstract
This study aims to contribute to the question of how to analyze the songs which are named as “text” in popular music. It also makes an effort to put forward the phenomenon of social gender in popular music in terms of woman and music. On the other hand, it is also observed that social gender can also be discussed as a motive for identification. It is worthwhile to underline a significant point at the very beginning: this methodology envisages the fact that traditional musicological analysis can also be applicable for popular music taking account of the inner parameters of popular music. Within the context of the theoretical framework presented, the song of Özlem Tekin called “Da¤lar› Deldim” is analyzed.

Keywords
popular music.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr