Appanah’ın Göç ve Şiddet Temalı Çoksesli Romanı: Tropique de la Violence
(Appanah's Polyphonic Novel Themes of Migration and Violence: Tropic of Violence )

Yazar : Tülin Kartal Güngör    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 111
Sayfa : 809-828
1864    1013


Özet
Çağdaş Frankofon yazınının önemli temsilcilerinden Hint kökenli Mauritius’lu yazar Nathacha Appanah, yapıtlarında genellikle kimlik, kültür, yabancılaşma, sürgün, göç, şiddet gibi çağımızım karmaşık ve çoksesli dünyasını yansıtan temaları ele alır. 2016 yılında yayımlanan Tropique de la Violence adlı romanı, okuru Mayot Adasında Gazze adı verilen bölgedeki aşırı yoksulluk içindeki suç dünyasının içine çeker. Göç, şiddet ve yabancılaşma temalarının işlendiği çoksesli bir anlatı yapısına sahip olan yapıtta beş farklı anlatı kişisi kendi öz bilinçleriyle okura seslenir. Appanah, duyular, nesneler ve evrensel uzam betimlemeleri aracılığıyla şiddete ve göçe ilişkin toplumsal ve kültürel belleği harekete geçirecek unsurları etkili biçimde kullanır. Göç ve göçmen kavramının tarihsel boyutuna da dikkat çekilen romanda, göçün toplumsal bellekteki farklı anlamsal çağrışımlarına yer verilir. Yazarın zengin imgelem gücü romanın şiirsel anlatımında kendisine yer bulur. Appanah karşıtlıklarla kurduğun bu anlatı evreniyle gerçeklik algısındaki yanılsamaları gösterir. Yapıtta ayrıca, çağımızın önemli sorunlarından biri olan çevre sorununa ilişkin eko-eleştirel yaklaşıma rastlanır. Romanı Bakhtin ve Kristeva’nın çokseslilik kuramı çerçevesinde incelediğim bu çalışmada, metinde çoksesliliği sağlayan unsurlara ve anlatının söyleşimsel yapısına dikkat çektim. Ayrıca, yapıtta göç, kimlik, yabancılaşma ve şiddet temalarının anlatı düzeyinde kendisine nasıl yer bulduğu inceleyerek şiddetin türünü Galtung’ un kişisel, yapısal ve kültürel şiddet kuramı çerçevesinde ele aldım.

Anahtar Kelimeler
Nathacha Appanah, çokseslilik, göç, şiddet, sömürgecilik

Abstract
Nathacha Appanah, Mauritian writer who is one of the important representatives of contemporary Francophone literature, generally deals with themes that reflect the complex and polyphonic world of our age, such as identity, culture, alienation, exile, immigration, and violence. His novel Tropique de la Violence, published in 2016, immerses the reader in the criminal world of extreme poverty in an area called Gaza on the Island of Mayot. In the work, which has a polyphonic narrative structure in which the themes of migration, violence and alienation are handled, five different narrators address the reader with their own consciousness. Appanah effectively uses elements to activate social and cultural memory of violence and migration through senses, objects and descriptions of universal space. In the novel, which also draws attention to the historical dimension of the concept of migration and immigrant, different semantic connotations of migration in social memory are included. The author's rich imagination finds its place in the poetic expression of the novel. Appanah shows the illusions in the perception of reality with this narrative universe that you set up with contrasts. The work also features an eco-critical approach to the environmental problem, which is one of the important problems of our age. In this study, in which I analyzed the novel within the framework of Bakhtin and Kristeva's theory of polyphony, I drew attention to the elements that provide polyphony in the text and the dialogic structure of the narrative. In addition, by examining how the themes of migration, identity, alienation and violence take place in the work at the narrative level, I discussed the type of violence within the framework of Galtung's personal, structural and cultural violence theory.

Keywords
Nathacha Appanah, polyphony, immigration, violence, colonialism.