Pozitivizmin Alman Edebiyatına Yansıması
(The Reflection of Positivism to German Literature )

Yazar : Derya Pek    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 94
Sayfa : 227-237
5765    3024


Özet
Towards the end of the19th century, there had been many social and economic changes and these changes had effects upon the public which could be regarded as negative. Beginning of the modernism, especially with the industrial revolution, the lives of people changed at least as the political condition did and a state of disturbance appeared. Even, this disturbance sometimes led to protests. And also positivism movement in science emerged and the effort to direct social sciences to the natural sciences methods arouse. All these improvements of course reflected upon German Literature, and social or individual disturbances caused by change were used as a theme in many Works. Furthermore, with positivism movement a new method was improved in literature area and with the second styling, the truths were all conveyed to the reader like copied. In this article, Documents are given about the historical process and its impact on the society and individuals, and positivism, later on examples are given from the works by emphasizing second styling.

Anahtar Kelimeler
positivism; Auguste Comte; German literature; modernism; second style

Abstract
Avrupa'da 19. yüzyılın sonlarında doğru siyasi ve ekonomik birçok değişim yaşanmış ve bu değişim toplum üzerinde olumsuz sayılacak etkiler göstermiştir. Modernleşmenin başlaması, özellikle Sanayi Devrimi ile insanların günlük hayatı en az siyasi durum kadar değişmiş, genel bir huzursuzluk kendini göstermiştir. Öyle ki kimi zaman bu huzursuzluk gösterilerin düzenlenmesine kadar gitmiştir. Aynı zamanda bilimde pozitivizm akımı kendini göstermiş ve sosyal bilimlerin, doğa bilimlerinin yöntemlerine yönlendirilmesi çabası ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmeler elbette Alman Edebiyatı'na da yansımış, çoğu eserde değişimin getirdiği toplumsal veyahut bireysel huzursuzluklar konu edilmiştir. Aynı zamanda pozitivizm akımı ile birlikte edebiyat alanında yeni bir yöntem geliştirilmiş ve saniye üslubu ile gerçekler adeta kopyalanarak iletilmiştir okuyucuya. Bu makalede tarihi süreç, yaşanan değişimlerin topluma ve bireylere etkisi anlatılmış, daha sonrasında pozitivizm ile ortaya çıkan saniye üslubu üzerinde durularak eserler üzerinden örneklemeye gidilmiştir.

Keywords
Pozitivizm; Auguste Comte; Alman Edebiyatı; modernleşme; saniye üslubu