Kosova ve Makedonya'da Türkçe Yayımlanan Çocuk Dergilerinde Anlatı Türleri: Hikâye, Masal, Efsane, Destan
(Narrative Species In Child Journals Turkish Published in Kosova And Macedonian: Story, Tele, Legend, and Epic )

Yazar : Salih OKUMUŞ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 112
Sayfa : 1171-1190
1790    1064


Özet
Yaklaşık beş yüz yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Balkan coğrafyası, Türk tarihi açısından son derece önemlidir. Bölge Osmanlıdan sonra yeniden şekillenir. Türkçe ve Türk kimliği için karanlık bir dönem başlar. II. Dünya savaşından sonra bilhassa eski Yugoslavya topraklarında yaşayan Türkler, Türkçe eğitim yapmaya ve Türkçe yayınlar basmaya muvaffak olur. Bu çerçevede Üsküp’te Birlik, Priştine’de Tan yayınları kurulur. Çeşitli gazete ve dergiler yayımlanır, kitaplar basılır. Türkçe Radyo ve Televizyon yayını yapılır. Bütün bunlar, bir yandan bölgedeki Türk topluluklarının varlıklarını devam ettirmelerine önemli bir katkı sağlarken diğer yandan da geçmişin izlerini sürmemize yardımcı olur. Bu çalışma ile amacımız, Kosova'da Yayımlanan Türkçe gazete çocuk dergilerinde yayınlanan anlatı türleri (hikâye, masal, efsane ve destanlar) üzerinde durmaktır.

Anahtar Kelimeler
Kosova, Makedonya Türkçe Çocuk Dergiler, Anlatı Türleri, Hikâye, Masal, Efsane, Destan.

Abstract
Balkans which was under the rule of Ottoman for a period of approximately five hundred years played an immense role in the Turkish history. After Ottoman rule, new nation-states were established in Balkans which also went under rule of different nationalities. Facing various pressures Turkish communities started trying to find the way out. After II. Great War, particularly Turks living the territory of the former Yugoslavia succeeded to publish and teach in Turkish based on the right given by the former Yugoslav Constitution. In this context, Varlık publications in Skopje and Tan publications in Pristina were founded. Several newspapers and magazines have been published, the books have been printed. Turkish Radio and Television channels were established. On one hand, all these activities provide a significant contribution to Turkish communities’ presence and on the other hand, help us to take traces of the past. Our aim with this study is to focus on narrative types (stories, tales, legends and epics) published in Turkish newspapers children's magazines published in Kosovo.

Keywords
Kosovo, Macedonia Turkish Children's Journals, Narrative Genres, Story, Tele, Legend, And Epic