I Am not Homer’s Helen: Myths Retold in Amanda Elyot’s The Memoirs of Helen of Troy
(Ben Homeros'un Helen'i değilim: Amanda Elyot'un Truvalı Helen'in Anılarında Yeniden Anlatılan Mit )

Yazar : Salim Kerboua   - Lamia Mechgoug  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 113
Sayfa : 237-252
    


Özet
Bu makale, klasik Yunan mitlerinde kadın karakterlerin temsilini ve bunların yeniden yazılmasını feminist ve kadınsı bir bakış açısıyla incelemektedir. Homeros'un İlyada'sında kadın karakterler ya bir nesneye indirgenir ya da yıkıcı bir savaşın nedeni olmakla suçlanır ya da yaşamları ve kaderleri üzerinde özgürlük verilmez. Feminist bir mitanalitik perspektiften, Homeros'un İlyada'sı klasik edebiyatta kadınların boyun eğdirilmesine katılır. Bu erkek merkezli destanda, Helen ve Clytemnestra gibi Yunanlı ya da Briseis, Chryseis ve Andromache gibi Truvalı kadın karakterler, pasif ve itaatkar yaratıklar olarak tasvir edilir. Homerik anlatı, bu kadınların yaşamlarının gidişatını, onlara özerklik veya faillik için herhangi bir alan sağlamayan erkek egemen bir masal olarak tasvir eder. Bununla birlikte, bazı çağdaş kadın yazarlar, kadınlar pahasına erkeklere güç ve ses veren mit anlatılarını yapıbozuma uğratmaya çalıştılar. Amanda Elyot (Leslie Carroll'ın takma adı), The Memoirs of Helen of Troy (2005) adlı romanıyla Homer'ın destanını kadın karakter perspektifinden yeniden anlatmayı seçiyor. Bu doğrultuda makale Helen karakterinin kendisi ve diğer kadınlar hakkındaki klasik hikayeyi nasıl inkar ettiğini incelemektedir. Elyot'un kadın karakteri, ünlü destanın ve trajik hikayesinin kendi versiyonunu sunuyor. Bunu, kızı Hermione'ye hitaben yazdığı anıları aracılığıyla yapar. Feminist edebi ve sosyal eleştirmenlerin eserlerine dayanan makale, Elyot'un Helen'inin artık Homer'ın Helen'i olmadığını savunuyor. Aksine, başlangıçta erkek merkezli bir metin içinde boyun eğdirilen kadınlara ses ve faillik veren kurgusal bir anlatıda gelişen yeni, güçlendirilmiş bir karakterdir.

Anahtar Kelimeler
kadın merkezli anlatı, Truvalı Helen, mit, yeniden anlatım, kadın yazımı

Abstract
The present article examines the representation of female characters in classical Greek myths and the rewriting of the latter from a feminist and feminine perspective. In Homer’s Iliad, female characters are either reduced to an object, or blamed for being the cause of a devastating war, or not given freedom over their life and destiny. From a feminist mythanalytical perspective, Homer's Iliad participates to the subjugation of women in classical literature. In this androcentric epic, female characters are depicted as passive and submissive creatures. However, some contemporary women writers have sought to deconstruct myth narratives that give power and voice to men at the expense of women. With her novel The Memoirs of Helen of Troy (2005), Amanda Elyot retells Homer’s epic from a female character perspective. Accordingly, the article examines how the character of Helen disavows the classical tale about her and other women. Elyot’s woman character provides her own version of the famous epic and its tragic story. Based on the works of feminist literary and social critics, the article argues that Elyot’s Helen is thus no more Homer’s Helen. On the contrary, she is a new empowered character who evolves in a fictional narrative that gives voice and agency to subjugated women within a text that was initially male-centred.

Keywords
female-centred narrative, Helen of Troy, myth, retelling, women's writing