Gelenekselden Küreselleşmeye Mardin Müziğinin Dünü ve Bugünü
(The Past and Present of Mardin’s Music from Traditional to Globalizatio )

Yazar : Ülkü Sevim Şen  - Mehmet Yücesoy - Yavuz Şen  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 115
Sayfa : 791-812
    


Özet
Bu çalışmada Mardin müziğinin, geleneksel yapısını ele alıp küreselleşmenin etkisine dikkat çekerek müzik kültürünün dünü ve bugünü hakkında çeşitli tespitlerde bulunmak amaçlanmıştır. Araştırmanın problemini oluşturan Mardin müzik kültüründe geleneksellik ve küreselleşmenin etkilerine ilişkin görüşlerin tespiti doğrultusunda; Mardin müzik kültüründe geleneksel yapıya ilişkin unsurlar ile Mardin müzik kültüründe küreselleşmenin etkisi hakkındaki sorulara cevap aranmıştır. Araştırmada genel tarama yöntemi kullanılarak Mardin müziği ile ilgili alanyazın incelenmiş, nitel araştırma tekniklerinden görüşmeye yer verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 18 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sekiz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, verilerin çözümlenmesinde içerik analizine yer verilmiştir. Araştırma sonucunda; Mardin müzik kültüründe ağırlıklı olarak Arap, Kürt, Türk ve Süryani etkileri görüldüğü, ninnilerin, oyun adlarının ve türkülerin bu çeşitliliği yansıttığı belirlenmiştir. Mardin müzik kültüründe dini müziğin geleneksel yapı içerisinde özel bir yeri olduğu, farklı dinlere mensup kişilerin dini törenlerde kendi inançları doğrultusunda müziğe yer verdikleri görülmektedir. Yöre düğün geleneklerinin geçmişte ayrıntılı bir şekilde yaşatıldığı anlaşılırken günümüzde bu geleneklerden uzaklaşıldığı, “oda kültürü” geleneğinin sürdürülemediği; geçmişte, televizyon ve radyo aracılığıyla farklı ülke kültürlerinin (Arap sanat dünyasından isimleri takip ettikleri) etkisinde kalındığı, günümüzde ise daha genç kesimin teknolojik araçlar ve medyanın etkisiyle farklı bir anlayışa sahip oldukları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Mardin, müzik, gelenek, kültür, küreselleşme

Abstract
This study aims to make various determinations about the past and present of music culture by addressing the traditional structure of Mardin music and drawing attention to the effect of globalization. The main questions of the research include the determination of the views on the effects of traditionalism and globalization in the music culture of Mardin and the elements of the traditional structure in the music culture of Mardin and the effect of globalization in the music culture of Mardin.In the research, the literature on Mardin music is examined by the general scanning method, and the interview, which is one of the qualitative research techniques, was included. The study group of the research consists of eighteen people. A semi-structured interview form consisting of eight open-ended questions prepared by the researchers functions as a data collection method, and content analysis for the data analysis. The findings show that there are considerable Arab, Kurdish, Turkish and Syriac influences on Mardin music culture, and lullabies, the names of and folk songs reflect this diversity.It is seen that religious music has a special place in the traditional structure of the music culture of Mardin, and people from different religions include music in accordance with their beliefs in religious ceremonies. While it is understood that the local wedding traditions were preserved in the past, nowadays these traditions have died hard and the tradition of “chamber culture” cannot be followed. In the past, it is seen that different countries' cultures (they follow names from the Arab art world) were influenced by television and radio, and today, younger people develop a different understanding of the influence of technology and media.

Keywords
Mardin, music, tradition, culture, globalization