Dışa Vurumcu Bir Eleştiri Örneği: Der Untertan
(An Example of Expressionist Criticism: Der Untertan )

Yazar : Betül Yalçınkaya Akçit    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 93
Sayfa :
4458    2119


Özet
20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan dışa vurumculuk, insanın yabancılaşmasına sebep olan militarizm, kapitalizm, mekanikleşme ve sanayileşme gibi oluşumlara sert bir şekilde karşı çıkmıştır. Bu dönem yazarları eserlerinde karşı çıktıkları toplumsal sorunları işlemiş ve sorumlularını da eleştirmişlerdir. Heinrich Mann da dışa vurumcu eserler veren yazarlar arasında yer almaktadır. Die Armen, (Fakirler), Der Kopf (Kafa) ve Der Untertan (Tebaa) adlı eserlerinden oluşan üçlemesinde Alman İmparatorluğu’nu eleştirdiği bilinmektedir. Bu çalışmaya konu olan Der Untertan’da Kayser II. Wilhelm dönemi ele alınmış ve eserin ana karakteri üzerinden dönemin olumsuz yönleri ve yönetim biçimi ironik bir biçimde işlenmiştir. Kayser II. Wilhelm’e hayran olan ve onu taklit eden Heßling karakterinin zamanla bir II. Wilhelm parodisine dönüşmesiyle Kayser II. Wilhelm’in otoriter ve neredeyse diktatör denebilecek tutumuna eserde geniş yer verilmiştir. Çalışmada öncelikle dışa vurumculuk ve Kayser II. Wilhelm döneminin ayrıntılarına yer verilmiştir. Ardından Mann’ın Heßling karakteri üzerinden Kayser II. Wilhelm’i nasıl eleştirdiği ve karakterin özellikle hangi yönlerden Kayser II. Wilhelm’e benzemeye çalıştığı eserden örneklerle gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Dışa vurumculuk; Heinrich Mann; Der Untertan Diederich Heßling

Abstract
Expressionism, which emerged in the early 20th century, has strongly opposed the formation of militarism, capitalism, mechanization and industrialization, which cause human alienation. The writers of this period also criticized in their works the social problems and them who were responsible. Heinrich Mann is also one of the writers who have produced expressionist works. It is known that Mann criticized the German Empire in his trio of Die Armen (The Poor), Der Kopf (The Chief) and Der Untertan (The Loyal Subject). In Der Untertan, which is subject to this study, the period of Kaiser Wilhelm II was handled and the negative aspects of the period and the way of administration were ironically criticized through the main character of the work. The Heßling character, who admired Kaiser Wilhelm II and imitated him, turned in time to a Wilhelm II parodic. Thus Kaiser Wilhelm’s II attitude was handled widely in the work as an authoritarian and almost dictator. In the study, firstly Expressionism and the details of the period of Kaiser Wilhelm II were explained. After that, it’s shown with examples from the work how Mann criticized Kaiser Wilhelm II through his main character and in which ways the main character was trying to imitate himself Kaiser Wilhelm II.

Keywords
Expressionism; Heinrich Mann; Der Untertan; Diederich Heßling