Dönüşen Düğüne Tanıklık Etmek
(Witnessing The Trasforming Wedding )

Yazar : Meryem Bulut    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018-Ağustos
Sayı : 95
Sayfa : 35-56
5889    2459


Özet
Bu makalenin amacı, dünden bugüne farklılaşan düğünleri değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda katılımlı gözlem ve sözlü tarih yöntemi kullanılarak elde edilen kayıtlar deşifre edilerek yorumlanmıştır. Saha çalışması Şubat 2016’da başlamış, 14 Temmuz -16 Eylül tarihleri arasında aralıklarla devam etmiştir. Makalede kendilerini Yörük ve Balkan Göçmenleri olarak tanımlayan köylerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Sözlü tarih ve katılımlı gözlem yoluyla elde edilen bulgulara göre düğün törenlerinde; kendilerini aynı etnik ve dinsel kimlik ile ifade etmelerine ve köylerin yakınlığına rağmen farklılıkların olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan araştırma da elde edilen bulguların ülkenin uzak bir bölgesindeki uygulamalar ile benzerlik gösterdiğini belirtmek olanaklıdır. Geçmişten bu yana düğün törenleri önemini korurken, modernleşme ile birlikte değişime uğramış ve özellikle kullanılan araçlar teknolojik gelişmelere paralel bir sıralama içinde farklılaşmışlardır. Modernleşme ile yaşanan teknolojik değişimin, düğün törenlerinin uygulamalarını değiştirdiği belirlenmiştir. Değişimin izleri; gelinin baba evinde taşınmasında atın yerini arabanın, yer sofrasının yerini masalarını, kına gecelerinde kullanılan çıraların yerini mumların alması olarak sıralanabilir. Düğün törenlerine verilen önem değişmemiş ancak kullanılan araçla ve eğlencenin türü değişmeye başlamıştır. Katıldığımız düğün töreninde; gelenekselliğin korunması adına düğüne uygun sembollerin, geçmişten seçilerek kullanıldığı gözlenmiştir. Düğünün “okumalı” yapılması ve seçilen semboller biraraya geldiğinde geçmiş ile bağlantılı kurularak geleneksel düğüne ilişkin uyum sağlanmaya çalışılmış görünmektedir. Geçmişten seçilen sembolik figürler günümüz ile ilişkilendirilerek bir tür kesintisizlik izlenimi verilmektedir. Katılımlı gözlem ve sözlü tarih yöntemi ile elde edilen bulgularda geçmiş; geçmişte farklı bir işlevi olan mehter takımı, at ve kırmızı duvak kullanımı ile ilişkilendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
düğün; Yörük; Balkan göçmenleri; Dikili; gelenek

Abstract
This article aims to analyse wedding ceremonies- which differ day by day. In line with this purpose, the records obtained by using participatory observation and oral history methods were decoded and interpreted. The field study started in February 2016 and continued in the period between July 14 and September 16 at intervals. This study had findings obtained from villages of which residents described themselves as Yoruks (Turkish nomads) and as Balkan immigrants. The findings obtained through oral history and participatory observations demonstrated that there were differences in wedding ceremonies despite the fact that the villagers described themselves as belonging to the same ethnic and religious identity and despite proximity of their villages. It may also be said that the findings obtained in this study demonstrated that there were similarities with practices in a remote region of the country. While wedding ceremonies remained important until the present day, they underwent changes due to modernisation and thus they differentiated in parallel to technological development. It was found that technological changes experienced with modernisation caused changes in practices in wedding ceremonies. The changes observed can be listed as cars replacing horses to carry the bride from father’s home to her new home, dinner tables replacing traditional floor tables in wedding meal and candles replacing kindling wood in entertainment before the wedding day. Importance attached to wedding ceremonies did not change but the vehicles used and the type of entertainment began to change. It was observed in wedding ceremonies we attended that symbols consistent with wedding were selected and used so as to preserve traditionalism. When the tradition to invite guests to the ceremonies by “summoning by writing their names on envelopes” and the selected symbols are combined, it was apparent that ties were set up with the past to make ceremonies harmonious with traditions. Symbolic figures selected from the past were associated with present day and thus efforts were made to make the impression that traditions are uninterrupted. The past was associated with the use of Ottoman army band, horses and with red bride’s veil in the findings obtained in participatory observation and oral history method.

Keywords
wedding, Yörük, Balkan migrants, Dikili, tradition