Ahmet Gazioğlu ve Andreas Onoufriou’nun Romanlarında “Öteki” İmajları: Kıbrıs, Milliyetçilik ve Savaş
( The “Other” in Gazioğlu’s and Onoufriou’s Novels: Cyprus, Nationalism and War )

Yazar : Şevki Kıralp    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 116
Sayfa : 1105-1128
    


Özet
Bu çalışmada, Kıbrıs’ta yaşayan iki toplum (Rumlar ve Türkler) için oldukça önemli bir dönüm noktası olan 1974 yılını konu alan iki eserdeki, Kıbrıslı Türk yazar Ahmet Gazioğlu’nun Kıbrıs’ta Aşk ve Savaş romanı ile Kıbrıslı Rum yazar Andreas Onoufriou’nun İ Gi Pou Mas Egennise (Bizi Doğuran Toprak) romanındaki “öteki” imajları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Her iki roman da milliyetçi anlatılar içermektedir. Onoufriou’nun romanındaki “ötekilerin” Türkiye, Yunan Cuntası, ABD, İngiltere ve fanatik milliyetçi Rum terör örgütleri olduğu saptanmıştır. Gazioğlu’nun romanında ise Yunanlılar (özellikle darbeci Yunan subayları) ve Kıbrıslı Rumlar “ötekilerdir”. İki roman arasındaki temel farklardan biri Onoufriou’nun Kıbrıslı Rum “ötekileri” varken Gazioğlu’nun Kıbrıslı Türk “ötekileri” bulunmamasıdır. Onoufriou, romanında Kıbrıslı Rumlar ile dostluk bağlarına atıf yaptığı Kıbrıslı Türkleri, “Kıbrıs halkı” olarak kurguladığı grubun bir parçası şeklinde yansıtmakta, fakat “azınlık” olduklarını vurgulamaktadır. Gazioğlu’nun romanında ise Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıklar ile özdeşleşirken Türkiye Kıbrıslı Türklere verdiği güven ile özdeşleşmektedir. Edebiyat literatüründe, romanlardaki “öteki” imajlarını incelemek son yıllarda artış gösteren eğilimlerdendir. Bununla birlikte, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum romanlarından örnekleri karşılaştırmalı olarak ele alan “öteki” imajı incelemeleri henüz yeterli sayıda değildir. Bu çalışma aracılığıyla literatürdeki bu boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaktayım. İki romanı incelerken doküman analizi yönteminden yararlanarak nitel, betimleyici ve mukayeseye dayalı bir metodoloji takip ettim.

Anahtar Kelimeler
Enosis, kimlik, çatışma, 1974

Abstract
This paper examines the images of “others” in Turkish Cypriot author Ahmet Gazioğlu’s novel War and Love in Cyprus and Greek Cypriot author Andreas Onoufriou’s novel The Native Land in a comparative perspective. Both novels focus on the war in 1974 that constituted a significant threshold for the two communities. Both novels comprise nationalist narratives. While for Gazioğlu, Greeks (particularly the coup makers) and Greek Cypriots are the “others”, for Onoufriou the “others” are Türkiye, Greek Junta, USA, UK and Greek Cypriot terrorist organizations. Onoufriou characterizes Turkish Cypriots as a friendly group constituting a part of the “people” yet emphasizes that they are a “minority”. In Gazioğlu’s novel, for Turkish Cypriots the trustworthy actor is Türkiye and Greek Cypriots are identified with the suppression that made Turkish Cypriots suffer. In the literature, there is a growing trend to analyze novels based on the image of the “other” they present. Nevertheless, the number of studies comparatively analyzing the “others” in Greek Cypriot and Turkish Cypriot novels is not yet satisfactory. This paper aims to fill this gap. This paper utilizes documentary analysis as its main research method. It follows a qualitative, descriptive and comparative methodology.

Keywords
Enosis, identity, conflict, 1974