Examination of Üsküdar/Selami Ali Efendi Manqabat in Terms of Salutation in Terms of Semiotics
(Examination of Üsküdar/Selami Ali Efendi Manqabat in Terms of Salutation in Terms of Semiotics )

Yazar : Nursel Uyanıker    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı :
Sayı : 94
Sayfa :
4616    3039


Özet
XVII. yüzyılda yaşamış olan Selami Ali Efendi, Aziz Mahmud Hüdâyî erkânına müntesip, Celvetî kolunun dört büyük şubesinden olan ve kendi adıyla anılan Selamiyye kolunun şeyhidir. Çalışmanın amacı; Celvetiyye tarikatının Selamiyye kolunun kurucusu olan Selami Ali Efendi’nin; “Selamsız Şeyh” menakıbından hareketle, Üsküdar ilçesi, Selami Ali (Selamsız) caddesine adını vermesini ve menkıbesinin çözümlenerek Türk-İslam kültüründe görgü kurallarının önemini belirtmektir. Çalışma, göstergebilim teorisi bağlamında, Adlandırma Bilimi (Onomasiology) çerçevesinde ve edebiyat metin inceleme yöntemlerine göre ele alınıp değerlendirilecektir. Göstergebilim, bir metnin ya da söylemin yüzey yapısından hareketle derin yapısına ulaşmak ve onu anlamlandırmak amacıyla, çeşitli kavramlara dayanarak çözümleme yöntemleri sunmuştur. Bu çalışmada R. Barthes ve A. J. Greimas’ın geliştirdiği anlam göstergebilimi çözümleme yönteminde yer alan bazı kavram ve çözümleme araçlarından yararlanılıp Selami Ali Efendi’nin menkıbesi incelenmiştir. Çalışma, Türk efsane ve menkıbelerinden hareketle adlandırma bilimi bağlamında ve belirli bir yer bazında ele alınıp incelenirse; verilen isimle, o yerin anlamlandırılmasının manevî bir sebebe bağlandığı etraflıca ortaya konulup anlaşılabilir.

Anahtar Kelimeler
göstergebilim, adlandırma bilimi, Selami Ali Efendi, menkıbe, selamlaşma

Abstract
XVII century Selami Ali Efendi, Aziz Mahmud Hüdâyî community in the ongoing, Celvetî the four major branches of the sleeve and under his own name "Selamiyye" is the founder of the arm. Purpose of the study; Selami Ali Efendi, the founder of the Selamiyye arm of the Celvetiyye sect; Moving from the "Selamız Şeyh" menakıbs, Üsküdar county will give its name to the Selami Ali (Selamsız) street and it is to indicate the rules of mankind's etiquette in the Turkish-Islamic culture. The study will be evaluated in the context of semiotics theory, onomasiology and literature texts. Semiotics has offered analysis methods based on various concepts in order to reach and understand the deep structure of a text or discourse by moving from the surface structure. In this study, Selami Ali Efendi's menqabat was examined by using some concepts and analysis tools in the methodological analysis method developed by R. Barthes and A. J. Greimas. If this work is handled and analyzed in the context of Turkish legend and menkıbe's nomenclature, It can be understood and understood that the meaning of that place is connected to a spiritual cause by the given name.

Keywords
semiotics, onomasiology, Selami Ali Efendi, menkıbe, greeting