Kıbrıslı Türklerin Bir Facebook Grubu Aracılığıyla Sanal Dünyada Kimliklerini Yeniden İnşası
(Turkish Cypriots’ Reconstruction of Identity Through A Facebook Group )

Yazar : Gönül Reyhanoğlu   - Alim Koray Cengiz  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 94
Sayfa : 119-142
6334    2718


Özet
Sanal dünya denilince sadece Türkiye’de değil dünyanın hemen her tarafında akla gelebilecek en önemli sosyal medya sayfalarından birisi Facebook olsa gerek. Bu alan, geçirdiğimiz zaman miktarının günbegün daha da artmasıyla birlikte hem gündelik yaşamın hem de kişilerarası ilişkilerin taşındığı yeni bir mecra olma özelliğini koruyor. Bu çalışma, bireyin kendini temsiliyeti, grup içi davranış tarzları, söylemi ve grup içerisindeki paylaşımlarının izlenmesini kapsayacak şekilde Kıbrıslı Türkler tarafından oluşturulan bir facebook grubuyla ilgili gözlem yapılmasına dayanmaktadır. Bununla birlikte Kıbrıs’taki kültür ve yaşam tarzıyla ilgili belirli aralıklarla yapılmış gözlemlerle de sembollerin anlam ve önemi konusunda değerlendirme yapılmıştır. Çalışma kapsamında 2015-2017 yıllarını da içine alarak iki yıl boyunca katılımlı gözlem yapılarak grup üyelerinin paylaşımları takip edilmiştir. Grup üyelerinin, Kıbrıslı olma’ya vurgu yapan halk edebiyatı örnekleri, el sanatları, köy yaşantısı, geçmişe ait imgeler, çocuk oyunları, mekânlar, yiyecek ve içecek gibi tüketim malzemeleri ile ilgili konularda yoğun paylaşımlarda bulundukları dikkati çekmektedir. Çalışmada, Kıbrıs ağzının kullanımıyla her seferinde Kıbrıslı olmayı yeniden kuran paylaşım ve söylemlerin sanal dünyada kimliğin oluşumuna katkısı halk bilimsel ve antropolojik bakış açısıyla ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Facebook; kimlik; sanal dünya, Kıbrıslı Türkler, bellek

Abstract
When we speak of the virtual word, one of the first social networking sites that comes to mind, not only in Turkey but all over the world must be Facebook. With our increased daily usage of Facebook, this social networking site is where both our daily lives and interpersonal relationships are transferred to. The present study is based on the observation of a facebook group formed by Turkish Cypriots in a way that includes the representation of the individuals, their in-group behaviour, discourse, and shared comments in the group. The study also includes evaluations about the meaning and importance of symbols based on intermittent observations about life style and culture in Cyprus. In the scope of the study, the shared comments of the group members were followed from 2015 to 2017 by participant observation. It was observed that group members have a great amount of shared comments about folk literature samples, handcrafts, rural life, images from the past, children’s games, places, and consumption materials like food and drinks that emphasize being Cypriot. The study deals with how shared comments and discourse that reconstruct being a Cypriot every time the Cypriot accent is used, contribute to the construction of the Cypriot identity in the virtual world within the framework of ethnology and social anthropology.

Keywords
Facebook; identity; virtual world; Turkish Cypriots, memory