Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türk Halk Sanatı – Edebiyatı Unsurlarını Öğrenmeleri ve Aktarımları
(International Students’ Learning and Transfer of Elements of Turkish Folk Art and Literature )

Yazar : Ramazan Çakır    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 94
Sayfa : 143-160
5135    1672


Özet
ÖZET Küreselleşen ve değişen dünyada, Türk halk edebiyatı unsurlarının ve geleneksel Türk sanatlarına ait değerlerin başka milletlere özellikle de yüksek eğitim almak ve dil öğrenmek için ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere aktarılması gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Dil öğretimiyle birlikte edebi ve sanatsal değerlerin aktarımı da kolaylaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin Konya’da kaldıkları süreçte, Türk halk sanatından (işitsel-dramatik-görsel) ‘olumlu-olumsuz’ etkilenmelerini, öğrenmelerini ve aktarımlarını tespit etmektir. Araştırmada; işitsel olan Türk halk edebiyatı ve çalgı aletlerinden; hareketli olan halk oyunlarından ve görsel olan ebru, hat, ağaç oymacılığı gibi halk sanatlarından yapılandırılmış mülakat ve gözlem yoluyla elde edilen Türk halk sanatına ait değerleri ve aktarımları tasnif etmek, tablolaştırmak ve tespit edilen bulgulara dayanarak Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında yeni öneriler sunmak amaçlanmıştır. Araştırma grubunu; Konya’daki üniversitelerin farklı bölümlerinde okuyan ve yaşları 17-49 arasında değişen, 66 farklı ülkeden gelen 286 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin çözümlemesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarından gelen yabancı uyruklu öğrencilerden elde edilen bulgular; konu başlıklarına göre tablolar halinde istatiksel olarak yorumlanmıştır. Sonuçlardan hareketle çeşitli değerlendirmeler yapılmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türk halk edebiyatı, Türk halk sanatı, Türk kültürü, Konya

Abstract
In a globalized and changing world, it becomes increasingly more important to transfer elements of Turkish folk literature and traditional Turkish arts to foreigners, especially the international students that are in Turkey to study or learn Turkish. It becomes easier to transfer literary and artistic values while teaching language. This study aims to determine how international students are influenced by, learn and transfer Turkish folk art (audio-dramatic-visual) during their stay in Konya. The participants of the study were 286 international students between the ages 17 and 49, coming from 66 different countries. All were studying in various programs at universities in the city of Konya. Structured interview and observations were used to collect data about the values related to audio, visual and dramatic Turkish folk arts such as Turkish folk literature, folk music and instruments, traditional folk dance, ebru, calligraphy and wood carving. The data, then, were categorized and tabulated andanalyzed using content analysis technique. Findings were interpreted to make recommendations in the field of teaching Turkish as a foreign language.

Keywords
Turkish folk literature, Turkish folk art, Turkish culture, Konya