• Duyurular
 • İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Büyük Uygur Medeniyeti ve Uygur Müzik Kültürü
(The Great Uyghur Civilisation and the Uyghur Music Culture )

Yazar : Feyzan Göher    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 179-196
2885    923


Özet
Uygurlar, Türk ve dünya tarihi için çok önemli bir uygarl›kt›r. Günümüze ulaflan belgeler ve çeflitli bulgular, gün ›fl›¤›na ç›kar›lan ve ç›kar›lmay› bekleyen pek çok özelli¤i Uygurlar› eflsiz bir yere koymaktad›r. Yerleflik yaflama geçerek gerçeklefltirdikleri ilerlemeler, farkl› dinlerin kültürel girdileri, pek çok dil bilen, çeviriler yapan bilginler, de¤iflik alfabelerle yaz›lm›fl binlerce eser, kütüphaneler, matbaa, hukuk, ticaret, ipekler, dokumalar, saraylar, alt›n, gümüfl, bak›r, demir ustal›klar›, dünyan›n en önemli tarihi harikalar›ndan biri olan kar›zlar, tap›naklar›n, mabetlerin duvarlar›ndaki eflsiz resimler, heykeller ve Uygurlar›n yaflam›nda vazgeçilmez yeri olan müzik… Bu çal›flmada Uygurlar›n kültürel zenginlikleri incelenmifltir. Çeflitli alanlardaki geliflimlerine dikkat çekilen Uygurlar›n müzik kültürü detayl› olarak ele al›nm›flt›r. Ayr›ca bu araflt›rmada ilk kez ‘Uygur Göç Destan›’ müzikal ö¤eler içermesi bak›m›ndan incelenmifl; destanda bulunan ö¤eler içinde yer alan müzi¤in, ad›n›n geçti¤i di¤er unsurlarla birlikte ne kadar önemli ve kutsal bir yere kondu¤u tespit edilerek, vurgulanm›flt›r

Anahtar Kelimeler
Uygurlar, Müzik, Türk Müziği, Türk Kültürü, Müzik Kültürü

Abstract
The Uyghurs are a very significant civilisation for the Turkish and world history. The documents and the various findings that come until today, many several features explored and waiting to be explored are placing the Uyghurs in a unique position. The progresses they have realized by switching to permanent settlement, cultural inputs of different religions, the savants who spoke many languages, made translations, thousands of works written in various alphabets, libraries, printing house, law, commerce, silks, textiles, palaces, gold, silver, copper, iron articrafts, the kar›zes which are one of the most significant wonders of the world, the unique pictures, statues on the walls of temples, shrines and music occupying an indispensable place in the lives of the Uyghurs … In this study the cultural wealth of the Uyghurs have been examined. The music culture of the Uyghurs whose developments in various different fields have been accentuated, has been handled in detail. Moreover, in this research, the “Uyghur Exodus Epic” has been examined regarding the musical elements it covers, it has been determined that music had taken place in the significant symbols present in the epic therefore, it has been determined and accentuated that music had been placed in a very important and sacred position nearby the other elements where it is mentioned.

Keywords
Uyghurs, Music, Turkish Music, Turkish Culture, Music Culture

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr