Milli Mücadele Dönemi Yazarlarından Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarının Popüler Kültür İçerik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi
(Investıgatıon in the Popular Cultural Content of the Novels of Halide Edip Adıvar, Resat Nuri Guntekin and Yakup Kadri Karaosmanoglu, Authors From National Struggle Period )

Yazar : Duygu Ünalan   - Ömer Özer  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018-Ağustos
Sayı : 95
Sayfa : 261-278
5313    2931


Özet
Bu çalışmada Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu örneğinde Milli Mücadele Dönemi romanlarının popüler kültür içerik özellikleri bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek (1923), Kalp Ağrısı (1924) ve Vurun Kahpeye (1923); Reşat Nuri Güntekin’in Ateş Gecesi (1942), Damga (1924), Gizli El (1924) ve Yeşil Gece (1928); Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara (1934), Kiralık Konak (1922), Sodom ve Gomore (1928) ile Yaban (1932) adlı romanları incelenmiştir. Çalışmanın kuramsal ardalan bölümünde ise Marksist Ekonomi Politik Yaklaşıma değinilmiş ve bu bağlamda popüler kültür tartışması yapılmıştır. Çalışmada, popüler kültürün belirleyicisinin üretim anındaki siyasal ve ekonomik ilişkiler olduğu görüşü temel alınmıştır. Ve bu bağlamda, Milli Mücadele Dönemi popüler kültür içerik özellikleri dönemin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Marksist ekonomi politik, popüler kültür, milli mücadele dönemi

Abstract
In this study the nature of popular cultural elements in the noveAls of Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin and Yakup Kadri Karaosmanoğlu which represent National Struggle Periods was examined. For this purpose, Halide Edip Adıvar’s Ateşten Gömlek (1923), Kalp Ağrısı (1924) and Vurun Kahpeye (1923); Reşat Nuri Güntekin’s Ateş Gecesi (1942), Damga (1924), Gizli El (1924) and Yeşil Gece (1928); Yakup Kadri Karaosmanoğlu’s Ankara (1934), Kiralık Konak (1922), Sodom ve Gomore (1928) and Yaban (1932) were studied. In the part of the theoratical framework of the study, the Marxist Economy Political Approach was mentioned and in this context, popular culture debate was made. The study was based on the view that popular culture is determinated with political and economic relations at the moment of production. In this context, the characteristics of popular culture content of the National Struggle Period were evaluated in terms of the socio-cultural and economic structure of the period.

Keywords
Marxist economy politics, popular culture, national struggle period