Hayatın Anlamını Semboller Üzerinden Okumak: Dünyanın Boğulmuş En Güzel Adamı
(Reading the Meaning of Life Through Symbols: The Handsomest Drowned Man in the World )

Yazar : Burcu Tekin    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 95
Sayfa : 105-115
5410    2082


Özet
İnsanoğlu yaşadığı zaman dilimi boyunca hem ruhsal hem de fiziksel bağlamda deneyimlediği olaylar vasıtasıyla hayatını anlamlandırmaya çalışır. İnsanın kendi yolunu belirleyebilmesi ve hayatın anlamını keşfetmesi uzun ve zorlu bir yolculuktur. Edebiyat insanın bu yolculuğunda en yakınındaki danışma kaynaklarındandır. Eserler insanın algısının gelişmesini ve olaylara farklı açılardan bakmasını sağlar. Farklı bakış açısı geliştirmenin alternatif yollarından biri de sembollerin yorumlanmasıdır. Eserlerde geçen sembollerin farklı kaynaklar yardımıyla keşfi şüphesiz okurun hayatına anlam kazandıran ve okurun yüksek bir bilince ulaşmasını sağlayan önemli bir düşünsel egzersizdir. Bu çalışma Latin Amerika’da Büyülü Gerçekçilik akımının öncülerinden ve dünya edebiyatının önemli kalemlerinden Gabriel García Márquez’in Dünyanın Boğulmuş En Güzel Adamı adlı öyküsünde hayatın anlamının semboller üzerinden yorumlanmasının aktarılmasından oluşmaktadır. Öyküde Karayipler’de bir köyün deniz kıyısında boğulmuş bir adamın bulunmasıyla süregelen olaylar anlatılmaktadır. Deniz kıyısında köyün çocukları tarafından bulunan ve köyün kadınları tarafından adı Esteban koyulan bu ölünün hayata dair hiçbir amacı bulunmayan köyü nasıl canlandırdığı ve köyde yaşanan değişimin sonuçları yorumlanmıştır. Konunun daha net anlaşılabilmesi ve özümsenmesi amacıyla öncelikle yazarın hayatı, eserleri ve edebi dönemlerinin kısa ve öz değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmenin ardından sembol kavramının anlamı, önemi ve kullanım şekilleri genel hatlarıyla verilmiştir. Sembol, edebiyat ve mitoloji arasındaki etkileşime dikkat çekilmiş ve bu temellendirmenin sonrasında öyküde tespit edilen sembollerin hayatın anlamına ilişkin etkileşimi sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Gabriel García Márquez, Latin Amerika Edebiyatı, sembol, hayatın anlamı

Abstract
During the course of their life span, human beings try to give life meaning through the experiences gained both in spiritual and physical contexts. Defining one’s own path and discovering the meaning of one’s life can be characterized as a long and challenging journey. One of the closest references during this journey is literature. Literary works help people develop their perception and look at things from a different perspective. An alternative way to develop different perspectives is symbols. The discovery of the symbols within works thanks to various sources is certainly an intellectual exercise which makes life more meaningful and help develop a higher awareness. This study analyzes the interpretations of the meaning of life through symbols in the story The Handsomest Drowned Man in the World by Gabriel García Márquez, leading author of Magical Realism in Latin America and one of the most significant authors of world literature. The story covers the events after a drowned man is found on the beach of a Caribbean village. This study analyzes how a dead body found on the beach by children and was named Esteban by the women in the village revived the village which was once aimless as well as interpreting the results of the change experienced in the village. The life, work and literary periods of the author are evaluated briefly so that the study can be understood and internalized more precisely. After this evaluation, the study explores the meaning of the concept of symbol, its importance and usage in general terms. The interaction between symbol, literature and mythology is pointed out. Following this grounding, the study presents the symbols found in the story and their relation with meaning of life.

Keywords
Gabriel García Márquez, Latin American Literature, symbol, meaning of life