Zorunlu Göç, Değişim ve Süreklilikler: Diyarbakır’da Kadın Dindarlığı
(Forced Migration, Social Change and Continuity: Woman Religiosity in Diyarbakır )

Yazar : Esra Aslan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 81
Sayfa : 55-74
5370    2220


Özet
Yaklaşık 25 yıl önce başlayan ve kırsal alandan Diyarbakır kent merkezine doğru yaşanan zorunlu göç süreci, binlerce insanı ani ve hazırlıksız biçimde şehre savurmuş; mecburi şehirleşme ve beraberinde artan politikleşme, toplumsal kurallardan rol ve değerlere kadar birçok şeyi dönüştürmeye başlamıştır. Bu evrilme hali, sosyal hayatın birçok alanında olduğu gibi dinsel hayatta da karşılıklarını bulmuştur. Zorunlu göç, şehirleşme, sosyal değişme gibi birbirini karşılıklı etkileyen dinamiklerin dinsel hayattaki yansımalarını, değişimin önemli sembolü olan kadın cinsi özelinde inceleyen bu çalışma, bu konular etrafındaki teorik tartışmalar ekseninde değerlendirilen saha çalışması verilerine dayandırılmıştır. Buna göre gündelik hayatın önemli bir bileşenleri olan dinsel algı, tutum ve davranışların kültürle iç içe geçmiş yapısı, şehirleşme ortamının sunduğu yeni imkânlar ekseninde birbirinden farklı dozda görünüm ve anlamlar kazanırken bunu, kültürün ve değişimin en belirgin taşıyıcıları olan kadınlar bağlamında analiz edilebilmek uzun süren derinlikli bir anlama çabasını zorunlu kılmıştır. Dinsel hayatın, daha çok anlamak ve yorumlamayı gerektiren yapısı nedeniyle nitel araştırma tekniklerine ağırlık veren bu çalışmada, özellikle derinlikli görüşmeler yoluyla elde edilen hayat hikâyeleri ekseninde Diyarbakır’da kadının dinsel hayatla ilişkisi yorumlanmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler, kadınların, sosyal ve politik dönüşümün güçlü birer sembolü olurken geleneksel sürekliliğin de en belirgin taşıyıcıları olduğunu göstermişti

Anahtar Kelimeler
Zorunlu Göç, Sosyal Değişme, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Dindarlığı.

Abstract
Forced migration that started nearly 25 years ago and moved towards to Diyarbakır from rural areas waved thousands of people around the city suddenly and unready. Forced urbanization and the rising politization process started to transform lots of things like social rules, roles and values. This transformation reflected on people’s religious life as well as their other social livings. This is based on fieldwork data collected and interpreted within the framework of theoretic approaches and thorough researchs about these women and the role religion plays in their daily lives. This research also took into account religious perceptions, and subsequent behaviors that dictate and are important components of everyday living. The natural engagement with culture and the different meanings we assign to it in different rates were analyzed in the context of the lives of the women who are essentially the carriers of culture and change. This required a long and an in depth efforts and research. Study weighs heavily on qualitative research methods because religious life required the understanding and interpretation of practice. This research mainly analyzed the women of Diyarbakir’s daily religious routines through observation and interviews. The field data showed as women were the strong symbols of the social and political change and also they were prominent carriers of the tradition.

Keywords
Forced Migration, Social Change, Gender, Woman Religiosity.