• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Ahmet Ümit’in “İstanbul Hatırası” Adlı Yapıtında Medeniyet Kavramının Somut Göstergeleri
(The Concrete Indicators of Concept of Civilization at the Work of “A Memento for Istanbul” By Ahmet Umit )

Yazar : Neslihan Yücelşen   - Melda Karagöz  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 81
Sayfa : 139-149
3022    1897


Özet
Sözcük anlamı “şehircilik” olan “medeniyet” kavramı üzerine yapılan pek çok araştırma olmasına karşın, bu kavramın kullanımına ilişkin mutlak bir sonuca varılamamıştır. Kimi araştırmacılar medeniyet ve kültür kavramlarını eş değer sayarken kimileri birbirinden ayırmaktadır. Mutlak olan, medeniyet ile kültür arasında sıkı bir ilişki olduğudur. Bir medeniyetin oluşumundan söz edebilmenin başat şartı belli bir kültür birikimine sahip olmasıdır. Yazın da medeniyetlerin sahip olduğu kültürel değerlerin dil aracılığıyla anlatıldığı sanat biçimidir. Heykel, müzik, mimari, eşya, yiyecek, silah vb. gibi türlü kültür ögesinin yansımalarını yapıtlarda bulmak mümkündür. Yapıtın yansıttığı tüm bu kültür ögeleri, okura medeniyetin dolayısıyla yaşamın gerçekliğini ve zenginliğini gösterir. Medeniyetler, birbirine bağlı maddi ve manevi ögelerden oluşur ve bu ögeler tarih içerisinde gelişme gösterir. Yazın yapıtları da biçimlendiği koşullara ait medeniyetin birer yansıtıcısı, zamanın tanığıdır. Her yazarın yapıtında yaşadığı zamandan izler görülür. Ancak bu, düşüncelerinin yalnız yaşadığı zamana ait olduğu anlamına gelmez. Yazar sahip olduğu tüm görkemli birikimiyle geçmişi ve belirsiz dünyasıyla geleceği birer araç olarak kullanır. Yazın da tüm bu kültür ve medeniyet ögeleriyle zenginleşen bir sanat yoludur.Çalışmada ilk olarak medeniyet kavramına yüklenen anlamlar tartışılacak, varılan sonuçlarla birlikte medeniyeti oluşturan göstergeler belirlenecektir. Ardından ele alınan yapıtta bu göstergelerden hangilerinin yer aldığı hakkında bilgiler sunulacak ve yapıtın kurgusunda göstergelerin işlevlerine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler
Medeniyet, Medeniyet Göstergeleri, Ahmet Ümit, İstanbul Hatırası.

Abstract
Although a lot of research has been done on the concept, the “civilization”, “urban” in lexicon, can not have an absolute conclusion that has been reached regarding its use. While some researchers view that the concepts of civilization and culture its equivalent some of others differentiate these concepts from each other. Definitely, there is a close relationship between civilization and culture. The pretiminary condition to cite a likely formation of a civilization is to have an extent of cultural accumulation. The literature is a form of art in which the cultural values of civilizations are described through language. It is likely to find the reflection of the cultural element, at the master of arts such as sculpture, music, architecture, furniture, food, weapons and so on. All these cultural elements of the work reflected by the work display the reality and the richness of life as well as civilization to the reader. Civilizations consist of material and spiritual elements which are interconnected to each other, and these elements show progress throughout the history. The works of literature are a reflector of the circumstances in which their own civilization was formed and also the witness of the time. It could be possible to see some trace, in each author’s time. However, this does not mean that his ideas belong only to his era. The authoruses the past, with all its glorious accumulation, and the future with its unknown world, as a tool. Literature, is a way go art to enrich all of these elements of culture and civilization.In these tudy, first, the meanings attributed to the concept of civilization, will be discussed. With the conclusions, the indicators of forming civilization will be determined. Then, some further information as for which indicators are to be provided among those in the work, looked through subsequently, will be presented. And, the functions of the indicators in the editing of the work will be touched upon.

Keywords
Civilization, Indicators of Civilization, Ahmet Umit, A Memento for Istanbul.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr