Toplumcu Gerçekçi Yazar Kemal Bilbaşar’ın Cemo Adlı Eserinden Yansıyan Anadolu
(The Anatolia Reflected From the Work ‘Cemo’ of Socialist Realist Author Bilbaşar )

Yazar : Elif Kaya    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018-Ağustos
Sayı : 95
Sayfa : 241-260
5230    3176


Özet
Toplumcu gerçekçilik, Marksist ideolojinin sanatçıya ve onun oluşturduğu esere yansımasıdır. Toplumcu gerçekçi eleştiri, edebiyatı yazıldığı toplumsal koşullar içinde ele alan ve toplumun ideolojisi içinde inceleyen bunu yaparken de estetik bir düzlem oluşturmayı amaçlayan bir kuramdır. Temeline insanı koyması, Marksizmle olan ilişkisi bu kuramın siyasal/ideolojik yönünü ön plana çıkarır. 1934 yılında, Sovyet Yazarlar Birinci Kongresi’nde resmi olarak kabul edilen ve aynı yıllarda Sovyet Rusya’da etkin olan akım, Türk edebiyatına da yeni soluk getirmiştir. Bu akımı yaşam felsefesi haline getirip eser veren bir yazar da Kemal Bilbaşar’dır. Bu çalışmamızın ilk kısmında “Toplumcu gerçekçilik” genel özellikleri itibariyle ele alınmış, ikinci kısımda ise Kemal Bilbaşar’ın Cemo romanı toplumcu gerçekçilik bakımından değerlendirilmiş, toplumcu gerçekçi bakış açısıyla Anadolu’nun bir bölgesi gerçekçi bir düzlemde verilmeye çalışılmış ve yazarın toplumcu gerçekçi eğilimlerinin romanına nasıl yansıdığı üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Toplumcu gerçekçilik; Marksizm; Kemal Bilbaşar; Anadolu; Cemo

Abstract
Socialist realism is the reflection of the Marxist ideology on the author and his work. Socialist realistic criticism is a theory which deals with literature in the social conditions in which it is written, and examines it in the ideology of society and which aims to form an aesthetic platform. The fact that it grounds on human, its relation with Marxism brings the political/ideological feature of this theory into the forefront. The current, which was officially recognized in 1934 at the First Congress of Soviet Writers and which was active in Soviet Russia in the same years, brought a breath of fresh air to the Turkish literature. Kemal Bilbaşar is an author who turns this current into a lifestyle and produces work. In the first part of this study, ‘Socialist realism’ has been examined with its general features, in the second part the ‘Cemo’ novel of Kemal Bilbaşar has been examined in terms of socialist realism, a region of Anatolia has been given on a realistic platform from a socialist realism perspective and it

Keywords
Socialist realism; Marxism; Kemal Bilbaşar; Anatolia; Cemo