Pınar Kür ve Roman Kişilerinin Erginlenme Sürecinde Paris: Jung’un ‘Yeniden Doğuş’ Arketipine Göre Bir Analiz
(Paris As a Maturation Process in Pinar Kur’s Life and Her Novels: An Analysis Based on Jung’s Concept of ‘Rebirth’ Archetype )

Yazar : Çiçek Demirtaş Önder    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97
Sayfa : 153-166
4152    2336


Özet
Edebi açıdan Türk yazınının önemli isimlerinden Pınar Kür’ü ve romanlarını; psikodinamik açıdan ise Jung’un öne sürdüğü arketip kavramını temel alan bu çalışma, Kür’ün romanlarında önemli yer tutan Paris için yapılan ilk disiplinler arası analizdir. Yapılan analizde, Pınar Kür’ün romanlarında Paris’e yer vermesine getirilen “aydın kesimin Batı özentisi” gibi olumsuz eleştirilere karşın; durumun, yazarın bilinçaltında gerçekleşmiş “yeniden doğuş”un doğal sonucu olduğu gerçeğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Ayrıca yazarın roman kişileri bazında tekrar eden Paris etkili “yeniden doğuş” arketipi örneklerinin analizi de çalışmanın kapsamına dâhil edilmiştir. Makaleye kaynaklık eden veriler konuyu açık ve anlaşılır kılmaya hizmet edecek literatürel çalışmalardan elde edilmiştir. Çalışma içinde belirtilmiş olan literatürel kaynaklar taranarak amaç doğrultusunda kodlanan bilgiler anlamlı bir bütünlük içinde sunulmaya çalışılmıştır. Amaca uygun olarak elde edilen bulgular neticesinde Kür’ün değişiminde, kişiliğinin zenginleşmesinde önemli rol oynayan Paris’in bilinçli ve istekli bir Batı özentisinden değil, bilinçaltında yeniden doğuş yeri olarak var olup romanlarının kurgusuna ve roman kişilerinin yaşamına aksettiği sonucu ortaya çıkmıştır. Türk edebiyatında önemli bir romancı olarak kabul edilen Kür’ ün yaratım aşamasında önemli bir unsur olduğu düşünülen bu bilinçdışı sürecin ortaya konması, başka önemli yazarların eser ve anlatılarının odak noktası olan unsurların oluşum macerasını anlamaya hizmet edecektir.

Anahtar Kelimeler
Pınar Kür, yeniden doğuş, Paris, arketip, erginlenme.

Abstract
This study which is based on Pinar Kur and her novels on view of literature and on psychodynamic terms Jung’s argument concept of “archetype”, is the first interdisciplinary analysis for Paris, which has an important place in Kur's novels. Despite negative criticisms which are owing to Paris city take place in Kur’s novels, have called such as “ intellectuals’ Western emulation, this situation is intended to reveal the fact that “rebirth” which is actualized in the subconscious of the author. Furthermore, the study was included that Paris, which is repeated itself in author’s novel’s characters, and the analysis of influential “rebirth” archetype. The parameters which are the origin of article are derived from literature studies that will serve to make the subject clear and comprehensible. The literary sources mentioned in the study were searched and the knowledges which were coded according to aims tried to be presented in a meaningful integrity. As a result of the findings obtained in accordance with the purpose revealed that Paris which is played an important role in her change and enrich her personality is not because of her knowing and eager to Western emulation, it is in her subconscious the place of rebirth and reflected in fiction of novel and the life of characters. Pinar Kur who is considered as an important novelist in Turkish literature is considered as an important element in her creation phase and to put forward this unconscious process, it will serve to understand formation of adventures of the elements that are the focal points of the work and narratives of other important authors.

Keywords
Pinar Kur, rebirth, Paris, archetype, maturation.