Faşizm Propagandasında Müziğin Rolü: Mussolini İtalyası Örneği
(The Role of Music in Fascism Propaganda: The Example of the Mussolini Italy )

Yazar : Derya Karaburun Doğan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97
Sayfa : 229-243
8194    2140


Özet
20. yüzyılda, faşizm ideolojisinin Avrupa'da ilk olarak ortaya çıktığı ülke İtalya olmuştur. 1922'de kara gömlekli milliyetçiler İtalya'da yönetimi ele geçirerek faşizmi İtalya'nın resmi ideolojisi haline getirmiş, liderleri Benito Mussolini'yi de İtalya'nın değişmez diktatörü (Il Duce) yapmışlardı. Bu süreçte İtalya'nın her köşesinde Faşizm ideolojisinin etkileri görülmeye başlandı. Nitekim, Mussolini önderliğindeki İtalyan faşistler, ülkenin dört bir yanında faşizmin yoğun bir şekilde propagandasına girişmişlerdi. Bu süreçte, faşistlerin en önemli propaganda silahlarından birisi Giovinezza Marşı olmuştur. Marşta, faşizm ideolojisi yüceltilirken, Mussolini'ye de övgülerde bulunulmaktaydı. Bu çalışmada, İtalyan faşistler tarafından Mussolini İtalyası'nın de facto milli marşı olarak kullanılan Giovinezza Marşı, bulunduğu bağlam içerisinde incelenmiştir. Çalışma kapsamında marşta yer alan sözler, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilim metotu kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca marşın müzik yapısı, müzikal analize tabi tutularak incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında İtalyan faşizminde müziğin propaganda aracı olarak nasıl kullanıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Faşizm, Müzik, Göstergebilim, Propaganda, İdeoloji

Abstract
In the 20th century in Europe, the fascism ideology emerged first time in Italy. When the Black shirts came to power in 1922 in Italy, they declared fascism as the official ideology in Italy and their leader Benito Mussolini became the dictator (Il Duce) of Italy. In this process, the effects of the ideology of fascism began to be seen in every corner of Italy. In fact, the Italian fascists under the leadership of Mussolini embarked on the intense propaganda of fascism all over the country. In this process, one of the most important propaganda weapons of the fascists became the Giovinezza Anthem. In the song, the Blackshirts overpraised the facism and put Mussolini on a pedestal. In this study, the Giovinezza Anthem, which was used by Italian fascists as the de facto national anthem in Mussolini Italy, was examined within the terms of the period. Within the scope of the study, the words in the song were analyzed using the semiotic method included in qualitative research methods. In addition, the music structure of the anthem was examined by using musical analysis. In the light of the obtained findings, it was tried to show how music was used as a propaganda tool in Italian fascism.

Keywords
Fascism, Music, Semiotic, Propaganda, Ideology