Tarihi, Toplumsal ve Siyasal Alana Psikanalitik Bakmak Üzerine
(Examining Pshycologically to Historical , Social and Political Field )

Yazar : Emur Genç    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 87
Sayfa : 137-154
4079    1987


Özet
Türkiye’de genel olarak sosyal bilimler -daha özelde de sosyoloji-, derinlemesine toplumsal analizin ve geniş bir ufkun gerektirdiği öz-düşünümsellik ve sosyolojik muhayyileyi besleyebilecek bir gelenekten ve ekolleşmeden yoksundur. Bir bilim geleneğinin olmayışından kaynaklanan bilimsel süreklilik ve birikimlilik yoksunluğu, akademik-entelektüel çabalarımıza uzun solukluluk kazandırmakta, perspektiflerimiz üzerinde ipotek koyarak kendini cisimleştirmektedir. Halbuki, toplumsal dünyanın soruş- turulmasında derinlemesine ve bütünsel bir perspektife ihtiyaç vardır. Bizim açımızdan da, gelinen noktada, kapsayıcı bilim geleneklerine, kümülatif bilgi birikiminin oluşumunu besleyebilecek ekolleşmelere duyulan gereksinim ortadadır. Bu anlamda tarihsel süreci ve toplumsal dünyayı anlama ve yorumlama çerçevesinde Freud’u ve psikanalizi toplumsal soruşturma bağlamına dahil etmek son derece önem taşımaktadır. Çalışmada Freud’a ve kurucusu olduğu psikanalize ilişkin farklı okuma, anlama ve yorumlama bağlamları üzerinde durulmuş; bu alandaki yaklaşım ve tartışmalar karşılaştırmalı bir biçimde ele alınarak bazı yorum çerçevelerinden de beslenen yeni bir yorum çerçevesi geliştirebilmesinin imkanlarına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Farklı okuma ve yorumlama bağlamları modernite tartışmaları üzerinden yürütülmeye çalışılmıştı

Anahtar Kelimeler
Bilim Geleneği, Freud, Psikanaliz, Sosyal Bilimler, Sosyoanaliz A

Abstract
In Turkey, generally in social sciences but especially in sociology, there is lack of self-reflexion and sociological imagination that requires deep analyze, wide look, and specificity. Lack of a science tradition and scientific continuity is preventing the intellectual accumulation, so that we need an integral perspective to social facts. In this issue, certainly, transferring the west social science tradition is not a solution; therefore we have to realize and overcome the dynamics which cause and reproduce the intellectual/academic shallowness and superficiality. In this context, within Turkish social sciences, the re-reading and understanding of Freud and psychoanalysis must be taken into account considerably.

Keywords
Science Tradition, Freud, Psychoanalysis, Social Sciences, Socioanalysis