Bahşiş Yörüklerinde Evlilik ile İlgili Âdet ve İnanmalar
(Folkway and Beliefs About Marriage in "Bahşiş" Yoruks )

Yazar : Rabia Gökçen Kayabaşı    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018-Ağustos
Sayı : 95
Sayfa : 67-93
1664    1927


Özet
İnsan neslini devam ettirme gereksiniminden doğan aile kavramının oluşumu Türk toplumunda önemli bir yere sahiptir. Türk toplumunda aile kurma, evlilik töreninin gerçekleşmesi ile birlikte başlamaktadır. İnsan hayatı boyunca doğum, evlenme ve ölüm olmak üzere üç önemli “geçiş dönemi” ile karşılaşmaktadır. Evlenme de hayatın doğumdan sonraki geçiş dönemi olarak kabul edilmektedir. Türklerin geçmişte konargöçer bir toplum hayatı yaşamaları, gittikleri yerlere kendi kültürlerini götürmelerine ve ister istemez başka kültürlerin de etkisi altında kalmalarına neden olmuştur. Bu nedenle evlenme ile ilgili âdet ve inanmalar, bölgeden bölgeye şekil olarak değişiklik gösterse de kendi içerisinde bir bütündür. Bu çalışmanın amacı Anamur ve çevresinde yaşayan Bahşiş Yörüklerinde hayatın geçiş dönemlerinden biri olan evlenme ilgili âdet ve inanmaların kayıt altına alınarak yok olmasını engellemek ve gelecek kuşaklara bu kültür birikimini aktarmaktır. Bu çalışmada yöntem olarak halk kültürü ürünlerinin derlenmesinde kullanılan alan araştırması, örnek olay ve yazılı kaynaklardan yararlanma yöntemleri kullanılmış, gözlem ve görüşme (mülakat) metotları tercih edilmiştir. Ayrıca kaynak şahıslarla birebir yapılan görüşmeler ve gözlemler neticesinde derlenen bilgiler bir bütün oluşturacak şekilde evlenme öncesi, evlenme sırası ve evlenme sonrası ritüeller olmak üzere üç ana başlık hâlinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
konargöçer yaşam, Bahşiş Yörükleri, geçiş dönemi, evlilik ritüeli, inanış

Abstract
The formation of the concept of family, which comes from the need to maintain human generation, has an important place in Turkish society. Founding a family in Turkish society starts with the realization of the marriage ceremony. Throughout human life, there are three important "transition periods": birth, marriage and death. Marriage is considered as the transition period of life after birth. In the past, the lives of the Turks in a prosperous society have caused them to take their own cultures to places to which they travel, and beunwittingly influenced by other cultures. For this reason, customs and beliefs related to marriage vary fromregion to region, but form the whole. The aim of this study is to prevent the destruction of traditions and beliefs related to marriage, a transitional period of life, the life of Bahşiş Yoruks in Anamur and its environs, and to transfer this cultural accumulation to future generations. In this study, field research, case studies and methods of exploiting written sources are used in the compilation of folk culture products, and observation and interview methods selected. In addition, information gathered on the basis of negotiations and observations is examined under three main categories so as to form a whole; pre-marriage, marriage rank, and post-marriage rituals.

Keywords
convergent life, Bahşiş Yoruks, transitional period, marriage ritual, belief