Batı Anadolu Polislerinin (Kent Devletlerinin ) Jeopolitiğini ve Oluşumu
(West AnatolionI Police (The City States of ) GeopoliItics and Formation )

Yazar : Ahmet Gözlü    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 89
Sayfa : 31-40
6419    2208


Özet
Ege Havzası’nda, M.Ö. I. binyıldan itibaren, polislerin (kent-devletleri) ilk aşamaları diyebileceğimiz tarihsel süreçte, siyasal iktidar “basileus” denilen kralların elindeydi. Polisler, Eskiçağ dünyasında, batı jeo-kültürüne özgü politik ve toplumsal bir ünite olarak M.Ö. 8. yüzyıl ile birlikte, yeni bir siyasal otorite ve toplum anlayışının modelini oluşturmuştur. Bu model, Doğu’nun sisteminden farklıydı. Doğu dünyasının otokratik sisteminde; politik yaşamdan soyutlanmış bir halk ve tanrı kralın emrindeki ücretli ordu ve merkezi bir memur aparatı, sosyo-politik yapının ana omurgasını oluşturmaktaydı. Polisler ise seçkin niteliğinin ötesinde doğrudan demokrasinin uygulandığı, özgür (eleutheria), bağımsız (autonomia) ve kendine yeterli (autherkia) birimlerdi. Batı Anadolu ve Yunanistan (Hellas) peyzajında, parçalanmış bir topoğrafyada ortaya çıkan polislerin çekirdek yapısını, adına Oikos denilen “Aile İşletmeleri” oluşturmaktaydı. Göreli olarak polisler (kent-devletleri) bu çekirdek yapının uygun koşullarda bir araya gelmesi ve genişlemesinin ürünüydü. Batı Anadolu’da ya da daha dar coğrafi bir adlandırmayla İonia’da, temel yapılanma süreçlerini tamamlayan polisler, M.Ö. 6. yüzyılda en ileri ve olgun dönemlerini yaşamaya başladılar ve özgül bir “sosyo-politik mekansal kalıp” haline evrildiler. Bu kalıp içinde, Mezopotamya, Anadolu ve Mısır’ın bütün zihinsel ve kültürel birikimleri yeni bir felsefi ve bilimsel düzlemde formule edilerek, modern Batı aklının da tarihsel temelleri kurulmaya başlandığı gibi, esas olarak eski çağın medeni değerleri , polisler vasıtasıyla Batı Anadolu ve Ege’ye nakledilmiştir. Bu çalışma, sabit jeopolitik bir değişken olarak polislerin oluştuğu özel coğrafyayı da vurgulayarak, polislerin Batı Anadolu’daki doğuş ve gelişmelerine tarihi bir ışık tutmak niyetini taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Polis, Oikos, Jeopolitik, Myken, Topografya.

Abstract
The Aegean Basin, BC Since I millenium, police (city-states) in the historical process that can be called the first stage of political power ‘basileus’ called was in the hands of the king. The police, in the ancient world, western culture-specific geo-political and a social unit, BC 8. together with the century has been the model of a new political authority and society. This model was different from the system of the East. The aufolklor / edebiyat 40 tocratic system of the Eastern world; abstracted from public and political life of a paid army subordinate of the king of the gods and a central apparatus officers, constituted the backbone of socio-political structure.The police is beyond the exclusive properties of the implementation of direct democracy, free (Eleuthera), independent (autonomie) and self-sufficient (autherki) unit were. Western Anatolia and Greece (Hellas) in the landscape, resulting in a fragmented topography of the core structure of the police, which called on behalf of Oikos ‘Family Business’ was created. Relative to the police (city-states) was the product of this core structure come together in appropriate circumstances and expansion. Narrower than in Western Anatolia in Ionia with a geographical name, the police have completed basic restructuring processes, BC In the 6th century they began to experience the most advanced and mature period and a specific ‘spatial patterns of socio-political’ evolved into. This mold, Mesopotamia, all intellectual and cultural heritage of Anatolia and Egypt was formulated in a new philosophical and scientific level, as already established historical foundations of the modern Western mind, marital value of mainly old age, the Western Anatolia and the Aegean was moved by police .In this study, the constant as an argument to the geopolitics of the police and the police, highlighting the special geography where Western Anatolia in a natural and bears a date of their intention to shed light on the development

Keywords
Police, Oikos, Geopolitics, Mycenaean, Topography.