Erkek Dergilerini Okumak: Dergilerin İçeriği, İdeolojisi ve Okurları Üzerine Bir Değerlendirme
(Reading Men’s Magazines: A Study on Content, Ideology and Readers of Magazines )

Yazar : İlker Erdoğan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 80
Sayfa : 9-32
1569    1830


Özet
Erkek dergilerinin küresel olarak popülerliğini artırması, dergilerin erkekliği ve erkekleri nasıl inşa ve temsil ettiğini inceleyebilmek için önemli bir fırsat sunmakta ve söz konusu fırsatı iyi değerlendiren akademik alanyazın öncelikle kültürel bir metin ve kültürel bir olgu olarak erkek dergilerine odaklanmaktadır. Bu çalışmada da, özellikle kültürel bir metin ve kültürel bir olgu olarak erkek dergilerinin içeriğine, ideolojisine ve okurlarına odaklanılmak- tadır. Bununla birlikte hem erkekliğin hem de erkeklere özgü davranışların, tutumların ve hazların inşa ve temsil edildiği popüler bir medya alanı ya da türü olarak erkek dergilerine ilişkin görüşler sunulmaktadır. Ayrıca, dergilerin tamamen ana akım araçlar olup olmadığı ya da modern erkeklere (yeni) erkeklik ya da erkek kimliği modellerini önerip önermediği araştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, dergilerin içeriğine, ideolojisine ve okurlarına odak- lanarak, erkek dergilerinde, erkekliğin ve erkeklerin, toplumsal cinsiyetin, erkek kimliğinin ve heteroseksüelliğin nasıl inşa ve temsil edildiğini belirlemek ve bir erkek dergileri tipolojisi sunmaktır. Ancak, bu çalışma, özgün bir alan çalışması değil, bir alanyazın değerlendirme- sidir. Bu amaçla, çalışmada, küresel medya grupları tarafından yayımlanan ve uluslarara- sı erkek dergileri pazarında satışa sunulan erkek dergileri ile ilgili bir alanyazın taraması gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, çalışma, kültürel bir metin ve kültürel bir olgu olarak erkek dergilerinin modern toplumda oynadıkları rolü sorgulamakta, kadınsılıktan ve homo- seksüellikten kaçınan erkek dergilerinde üretilen cinsiyetçi söylem(ler) aracılığıyla, toplum- sal cinsiyetin, erkek kimliğinin ve heteroseksüelliğin nasıl meşrulaştırıldığını gözler önüne sermektedir.

Anahtar Kelimeler
Erkek Dergileri, Erkeklik, Erkek, İçerik, İdeoloji, Okur

Abstract
The increasing global popularity of men’s magazines offers a unique opportunity to study how magazines construct and represent masculinity and men, and academic literature that use this opportunity primarily focuses on men’s magazines as a cultural text and as a cultural phenomenon. The study particularly focuses upon content, ideology and readers of the men’s magazines as a cultural text and as a cultural phenomenon. However, it presents views in relation to men’s magazines as a popular media site or type which builds and represents both masculinity, and behaviors, attitudes and pleasures peculiar to men. Also, it seeks whether they are simply mainstream tools or whether they are offering models of (new) masculinity or male identity to modern men. The objective of the study is to determine how masculinity, men, gender, male identity and heterosexuality are built and represented in men’s magazines and to present a typology of men’s magazines, focusing upon content, ideology and readers of the magazines. But, this study isn’t an individual fieldwork, it’s a literature evaluation. To this end, a literature review has been conducted on men’s magazines that have been publis- hed by the global media groups and put on the international men’s magazine market. In this context, the study examines what role men’s magazines play in modern society as a cultural text and a cultural phenomenon, and reveals how gender, male identity and heterosexuality are legitimated through sexist discourse(s) produced in men’s magazines which eschew fe- mininity and homosexuality.

Keywords
Men’s Magazines, Masculinity, Male, Content, Ideology, Reader.