Postmodern Sosyal Teoride Bilim Felsefesi’nin İzlekleri -Foucault ve Derrida Örneği-
(The Theme of Philosophy of Science in Postmodern Social Theory -Foucault and Derrida Instance- )

Yazar : Ruhi Can Alkın   Burcu Evren Tunca  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 80
Sayfa : 193-205
1566    973


Özet
Postmodern sosyal teoride bilim felsefesinin rolü, diğer felsefe disiplinlerinin rolüne nazaran daha az tartışma alanı bulmaktadır. Bu noktada, mevcut çalışmanın amacı, bazı bilim felsefecilerinin temel teori ve argümanlarına ışık tutmak ve bunların postmodern sosyal teorideki izleklerini tartışmaktır. Bu doğrultuda; Popper’daki yanlışlamacılık öğretisi ve tarihsicilik eleştirisi, Kuhn’un paradigma kavramı ve paradigmaların işleyişine dair temel çıkarımlar ve Feyerabend’in metot anarşisti tavrı, metnin arka planını oluşturacaktır. Ardından, postmodern sosyal teoriye dair genel bir çerçeve çizilecek ve bu çerçevede bahsedilen bilim felsefecilerinin etkileri tartışılacaktır. Son bölümde ise birer postmodern sosyal teori örnekleri olarak Foucault ve Derrida’nın felsefi uğraşılarına yön veren yapısöküm, arkeoloji-soykütük diyalektiği, tarih yazımı gibi kavramlar metne dâhil edilecektir. Çalışma, bu kavramların bilim felsefesindeki karşılıklarına ışık tutularak sonlandırılacaktır. Bu yolla postmodern sosyal teoride bilim felsefesinin rolü spesifik örnekler üzerinden tartışılmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Bilim Felsefesi, Yanlışlamacılık, Paradigmalar, Postmodernizm, Yapısöküm.

Abstract
The role of philosophy of science on the formation of postmodern social theory has not been discussed as much as the role of the some of the other philosophical diciplines. At this point, by considering the postmodern social theory, current text proposes to discuss the basic theories and arguments of some thinkers who could be named as the contemporary representatives of philosophy of science. For this purpose, Popper’s idea of falsification and criticism on historicism, Kuhn’s theory on paradigms and Feyerabend’s ‘anarchistic’ manner on methodological restrictions or classification on scientific occupation will construct the background of the study. After the first step, postmodern social theory and it’s basic arguments will be incorporated into the text. When doing this, thinkers mentioned above will always be remembered in terms of their philosophical and scientific position. On the following part, some of the basic notions discussed by Foucault and Derrida such as deconstruction, archeology and genealogy, histiography, etc. will be considered as the examples of postmodern social theory. Lastly, these notions will be compared to aforementioned arguments on philosophy of science. In doing so, similar points among philosophy of science and postmodern social theory will be given via specific examples.

Keywords
Philosophy of Science, Falsification, Paradigms, Postmodernizm, Deconstruction.