Türkiye’de Oda Müziği Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezleri
(The List of Graduate Theses in the Field of Chamber Music in Turkey )

Yazar : Şebnem Yıldırım Orhan   - Burcu Evren Tunca  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 80
Sayfa : 207-219
1577    935


Özet
Bu araştırmada, oda müziği alanında yapılan lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora) tez araştırmaları ortaya konmuştur. Araştırma, 11 üniversitenin konservatuvar, eğitim fakülteleri ve güzel sanatlar fakültelerinin sosyal bilimler, eğitim bilimleri, fen bilimleri, güzel sanatlar enstitülerinde, 1987-2012 yılları arasında yapılmış 42 Yüksek Lisans, 16 Sanatta yeterlik ve 1 doktora tezini kapsamaktadır. 59 lisansüstü tez taranarak konularına göre sınıflandırılmıştır. Oda müziği alanında yapılmış lisansüstü tezlere ilişkin veri toplarken yök tez arama merkezi internet aracılığıyla, basit tarama ile tez adı, dizin terimleri ve özet taraması yapılmıştır. Anahtar kelime olarak “oda müziği, çalgı adları, sonat, besteci adları, düet, trio, quartet, arya, lied ” seçilmiştir. Elde edilen 59 tez , “Çalgıların oda müziği içindeki kullanımı- rolü”, “Çağdaş Türk Bestecileri Oda müziği eserleri ile ilgili yapılmış araştırmalar”, “Oda müziği eserlerinin yapısal analizi / incelenmesi”, “Piyano eşlikli solo çalgılar-ses ve sonat formundaki oda müziği eserlerinin analiz / incelenmesi” konularına göre 3 ana 1 yan başlık altında sınıflandırılmıştır. Tezin yazarı (soyadı-adı), tezin adı, tezin türü, tezin yapıldığı üniversite enstitü olarak sıralanmış, tezler “tezin türü, yılı, üniversitesi ve enstitüsüne göre tablolar halinde verilmiştir. Araştırmada 1987-2012 yılları arasında oda müziği alanında yapılmış lisansüstü tezlerin daha çok (%88) sosyal bilimler enstitülerinde yapıldığı, oda müziği konulu tezlerin en çok (%50) Mimar Sinan üniversitesinde yapıldığı, oda müziği ile ilgili araştırmaların daha çok ( %71) yüksek lisans tezi konusu olduğu,yapılan araştırmalar içinde “piyano eşlikli solo çalgılar-ses ve sonat formundaki (ikili) oda müziği eserlerinin analiz/ incelenmesi” başlığında en çok araştırma yapıldığı ( %67) sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Oda Müziği, Lisansüstü Tezler, Müzik.

Abstract
This research, in the field of chamber music, is an annotated bibliography of graduate thesis and researches (Master, Proficiency, PhD). Research covers 11 Turkish universities. The departments are conservatories, educational and fine arts faculties. social sciences, educational sciences, fine arts institutes. Bibliographies include 42 Masters, 16 Art Proficiency and 1 doctoral thesis written between 1987-2012. Total of 59 graduate thesis classified according to their title and content. When researching data for graduate theses in the field of chamber music in the official internet based database of the council of higher education, the research has been made by the name, abstract and the index name of thesis. Chamber music, instrument names, sonatas, duet, trio, quartet, composer names, aria and lied has been selected as keywords when researching the database. The 59 obtained results have been categorized under three main and one side titles as “The role and usage of the instruments in Chamber music pieces”, “ the researches on the works of Turkish composer’s Contemporary Chamber music , “structural analysis of the works of Chamber Music”, “the analysis of works such as accompanied or solo works in sonata form”. The purpose of the study is to serve as a source of research in the field of chamber music. It has been found out that 88% percent of the total 59 theses on the chamber music were done at social sciences institutes, 50% were at Mimar Sinan University, 71% were master theses, 67% were on “the analysis of Works, such as accompanied or solo works in sonata form”

Keywords
Chamber Music, Graduate Theses, Music