Türk Kurtuluş Savaşı ’nda Atatürk’ün Tarih ve Millet Anlayışı
(Ataturk’s Conception of History and Nations in Turkish War of Independence )

Yazar : Mustafa Oral    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 79
Sayfa : 41-54
1660    844


Özet
Ulusların tarih yapmaları gibi yazmaları da kendilerine özgüdür. Ve her ikisi de güçlü olduğu kadar dünya medeniyetler tarihinde söz sahibi olabilmişlerdir. Aynı şekilde varlık yokluk savaşımı gibi olağanüstü olaylardan sonra ortaya çıkmaktadır. Ulusal devletlerin yeni bir kimlik arayışı da bu kimlik arayışının ve bu oluşumun hemen ardından kendini göstermektedir. Bu kimlik ihtiyacı üzerine milletler, yeni ve dinamik bir tarih görüşüne sarılırlar. Türk kültüründe de bu durum farklı değildir. Türk Kurtuluş Savaşı sonrasında ordu ve milletin büyük komutanı Kemal Atatürk, yeni devletin acil ihtiyaçlarından biri olarak bu konuyu görmüş ve uzun süredir üzerinde düşündüğü yeni tarih anlayışının oluşumuna da önderlik etmiştir. Bu tarih anlayışı, kuru ve hamasetten uzak, gerçekçi, işlevsel ve bilimseldir. Kemal Atatürk, geçmişten beri Türk tarih, dil ve kültürünün özünü aramış, Pantürkizm ve Panislâmizm gibi geçmişte kimi zaman denenmiş, ancak Türk kültüründe yerleşememiş anlayışların yerine, temeli Anadolu kültürüne dayalı bir anlayışı ortaya koymuştur. Bu anlayışla Kemal Atatürk, Türk milletinin yaşadığı olağanüstü koşulların içinde bir çıkış yolu aramış, modern anlamda bir ulusal kimlik ve kişilik bina edilmesine katkıda bulunmuştur. Dolayısıyla varlık yokluk mücadelesi içinde hem savaşı hem de savaş sonrası yeni millet tanımı ve ulusal tarih bilincini belirlemiştir. Bu makalede, Kurtuluş Savaşı’nda Kemal Atatürk’le birlikte görülen yeni ulus ve tarih anlayışının ulusal planda kabul ettirilmesi ve savunulması üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Atatürk, Kurtuluş Savaşı, tarih anlayışı, tarih yazımı, Türkler, Türkiye

Abstract
It’s peculiar that nations make its history such as writing its history. And both had to have a voice in the history of world civilization when they became strong. Likewise, it occured after an extraordinary events such as struggle of presence-absence. And a new identity research of national states rise to the occasion right after from this identity research and creation. Nations are wrap cling to a new and dynamic view of history on this identity needs. In Turkish culture, this situation is no different. Kemal Ataturk, the Great Commander of the army and nation, has seen this issue one of the urgent needs of the new states and led the new understanding of history that thought for a long time, after the Turkish War of Independence. This conception of history is away from dry and heroism, it is realistic, functional and scientific. Kemal Ataturk search for the essence of Turkish history, language and culture all along, and revealed based on basic reason of Anatolian culture, instead of reasons tried in the past sometimes, like Pan-Turkism and Pan-Islamism, but couldn’t established in Turkish culture. Kemal Ataturk, looked for a way out in extraordinary circumstance that Turkish nation inhabited and contributed to built a national identity and character in the modern sense, in this understanding. Thus, he has determined the new definition of nation and national historical consciousness both war and post-war in the struggle for presence-absence. In this article, will be able to emphasize of the new nation and understanding the history to get accepted and defended by Ataturk in the Turkish War of Independence, in the national plan.

Keywords
Ataturk, War of Independence, historical thinking, historiography, Turks, Turkey